Селәнә төв сәәхрҗәнә

19-08-2020, 16:53 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

«Гер-бүүр болн балһсна кец-таал» гидг келн-улсин төсвин «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг федеральн көтлврәр Баһ Дөрвд селәнә төвд амрлһна парк бүрдәгдҗәнә. Эн җилин эклцәр селәнә бәәрн улс бийснь сән таал тогтах орм йилһҗ авсн билә. Олн әмтн дууһан өгәд, эн объект тосхлһиг дөңнсмн. Ода энд тосхлтын көдлмш гүргүдән орсн бәәнә. Хулһн сард эн объект эдлврт орулгдҗ байрин таалд секгдхмн гиҗ зуралгдҗана.
Хальмг Таңһчин жилищн-коммунальн эдл-ахун болн энергетикин министерствин барин цергллтин зәңглсәр, Баһ Дөрвд селәнд амрлһна парк бүрдәлһнә йовудт тротуарн плитк углҗ тәвгдҗәнә, бичкдүдин төлә нааддг талвң тосхгдҗана. Паркд фонтан тосххин төлә ода шишлң кергсл углҗ тәвгдҗәнә. Урднь селәнд амрлһна парк уга бәәсмн, тегәд бәәрн әмтн тосхлтын көдлмш дигтә-даратаһар күцәгдҗ эднә төлә иим сән кец-таалта объект удл уга секгдхиг күләҗәнә. Эн парк селәнә тал дунд бәәхнь цугтаднь таасгдҗана, нааран баахн эк-эцкнр бичкдүдтәһән ирҗ цаган сергмҗтәһәр давулх. Ах үйин улс энд харһҗ бас сән таалд амрч чадхмн. Энд олн әмтн сууһад амрхин төлә сәәхн суудлмуд тәвгдхмн, асхнднь болхла олн шам герл өгхмн. Хөөннь энд спортивн тренажермуд углҗ тәвгдхмн, тер цагт баһчуд цогц-махмудан батрулҗ чик авг-бәрцәр бәәхин төлә нааран ирдг болхмн. Эн керг күцәлһнд «Буйн» гидг саң дөң-тусан күргхмн.
Баһ Дөрвд селәнә муниципальн бүрдәцин толһачин үүлиг цаг зуур дааҗадг Бакан Бадмин келсәр, урднь селәнд спортивн болн бичкдүдин талвңгуд уга бәәсмн. Төрскән харсгч Алдр дәәнд әмнәсн хаһцсн нег һазра улсин санлд нерәдгдсн бумб эн паркин медлд ода орхмн. Парк өдгә цага, ке-сәәхн болн сән таалта болхмн. Эн паркд ик бичкн уга тааслтарн керг олҗ чадхмн. Эн объект тосхлһнд «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг көтлврәр федеральн шаңһас мөңгн йилһгдҗәнә. Ут тоодан эн объектиг эдлврт оруллһнд 13 сай арслң һарһгдхмн, терүнәснь 2 процентнь таңһчин шаңһас йилһгдсн мөңгн болна. Тосхлһна көдлмш төгсснә хөөн нааран хар шавр авч ирҗ олн зүсн модд болн цецгәс суулһхмн. Ирх җилд хаврар моддын хамтхасд урһад болн олн зүсн өңгтә цецгүд цецгәрхлә энд йир сәәхн болхнь маһд уга.
Сүл цагт Баһ Дөрвд селәнд бәәдл-җирһл сән талагшан хүврҗ кесг шин объект тосхгдҗана гиҗ темдглх кергтә. Нидн энд шин сурһулин тосхлт эклсмн, терүг эн җилин чилгчәр эдлврт орулхмн. Өдгә цага некврлә ирлцдг ке-сәәхн бәәрн селәнә кеермҗ болхнь лавта. Эн җил «Хаалһин эдл-ахун делгрлт» гидг муниципальн көтлврәр района төв селәнд 500 метр шин хаалһ тосхгдв. Келхд, хату девскртә хаалһиг шин парк болн спортивн стадион күртл бас тосхв.
Хальмг Таңһчин ЖКХ-н болн энергетикин министрин дарук Мангута Викториян зәңглсәр, эн җил 8 муниципальн бүрдәц «Балһснд сән кец-таал тогталһн» гидг федеральн көтлврт орлцҗана. Тиигәд, Элст болн Лагань балһсдт, Баһ Дөрвд, Садовое, Яшкуль, Көтчнр, Ик Царң болн Приютна района Воробьевка селәдт сән кец-таал тогталһна көдлмш күцәгдҗәнә. Эн көтлврәр тосхгдҗах объектс эн намрар эдлврт орулгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Эн кергт ут тоодан федеральн бюджетәс 84 сай арслң йилһгдсмн. Терүнәснь 74,8 сай арслң федеральн болн 1,5 сай арслң таңһчин бюджетмүдәс йилһгдв.

ДООҖАН Наталья

Селәнә төв сәәхрҗәнә

Селәнә төв сәәхрҗәнә