Зуңква гегәнә хәәрнд багтад

24-08-2020, 15:19 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Арвн тавдгч зун җилин эклцәр Цастын орнд (Төвдт) әмдрҗ бәәсн моңһл гелң Зуңква Лам “Бодь мөрин зерг” гидг бурхна номин дегтр зокасмн. Тер цагас авн энүнә сурһальд орсн күмс җил ирвәс икгдәд “Цастын мергдин оран чимг” гиһәд магтад, энүндәд мөргәд, сурһалинь дахад йовдг мөн. Мана өвкнр чигн Зуңква бурхиг ик гидгәр бишрдг бәәсмн. Өдгә цагин хальмгуд хойрдгч бурхн Зуңква гегәниг мартл уга йовцхана.
Көтчнрәс Садовое тал йовхла, Сарпан района килин өөр маңхадг толһа деер шар деевртә тосхлт дүңгәнә. Толһа деер һархла салькна күчәр эргҗ көдлдг ик күрд үзгднә. Юн гидг күрд гихлә, Хальмгин Бурхна Шаҗна Ниицәнә седвәрәр босхсн салькна күрд мөн.
Эн күрд Зуңква Ламд нерәдгдсмн. Күрдин бийнь өндртән хойр шаху метр, “җиврнь” - хойр метрас үлү, дотрнь – 126 270 мигзм тәрнь. Ламнр, Көтчнрә района бәәрн улс, нань һазрас чигн ирсн улс эн төсв әмдрлд тохрахин төлә көдлсмн. Түрүләд тәрньсиг кевлҗ һарһад, күрдин бийиг кеһәд, дотрнь тәрньсиг орулла. Дарунь кесг өдртән өр цәәхәс авн нарн шиңгх цаг күртл зунын нарнас әәлго, һаң халунд көдләд, күрдиг углҗ тәвцхәлә.
Така сарин 6-д, билгин тооллар (сарин литәр) 16-д, күрд белн болчкад, эргәд эклв. Тер өдр Хальмгин Бурхна Шаҗна Ниицәнә ламнр энүгән әмрүлсмн. Тер өдрәс экләд, Зуңква Гегәнә Салькна күрд эргц болһнарн Зуңква Ламд магтал өргдг болв. Ламнрин келсәр, эн күрд һанцхн Көтчнрә районд биш, цуг Хальмгин һазрт бәәдг олн әмтнд туста болдг мөн.
Хальмгин Бурхна Шаҗна Ниицәнә орлцачнр ахлач Дорҗ-Церн багшин һардврар Салькна күрд босхснас нань чигн олн төсв бүтәсмн. Үлгүрнь, 2018 җилд Көтчнр селәнәс арвн дуунад Цаһан Аавин сүм босхла. 2019 җилд энүнә өөр хойр баннер тәвгдв. Кесг сар дотр баннермүдиг шинрүлнә. Деернь Бурхн Багшин сурһалин тасрхасиг бичәд, олн әмтнд медүлнә. Бас тер җилд Элстәс хөрн хойр дуунад, Сарпуль балһсн тал йовдг хаалһин хаҗуд төмрәр кесн маанин ик үзгүдиг углҗ тәвсмн. Тегәд эн хаалһар йовҗах күмст даңгин “Ом мани бадме хум” гидг тәрнь үзгдәд бәәнә.
Иигәд сансн зураһан әмдрлд тохраһад, Хальмгин Бурхна Шаҗна Ниицәнә орлцачнр болн теднд нөкд болдг күмс хамг әмтн җирһлң болн җирһлңгин үндснлә төгсхин төлә көдләд бәәдг мөн.
Ниицәнә орлцачнр деер бичгдсн төсвсиг бүтәхд, тер тоод Салькна күрд тәвхд чигн туслсн цуг әмтнд әрүн цаһан седкләсн ханлтан өргнә.

Ом сән амулң болтха!
Мигзм (Зуңква гегәнә тәрнь):
Седкш уга энрлин ик саң Нүдәр Үзгч
Кир уга әәлдхин эрктә Җөөлн Цогт Эгшгтә
Шулмсин эмнл хоцрл уга даргч Нууцин Эзн
Цастын мергдин оран чимг Зуңква
Сән Оюта Алдршсна өлмәд зальврму!Хальмгин Бурхна шаҗна ниицән

Зуңква гегәнә хәәрнд багтад