Ик Багшин сурєаль

24-08-2020, 15:27 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Бурхн Багшин Алтн сўмд шидр пресс-конференц болв. Терўнд єурвн тґрір кўўндвр кегдв.
Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче Дала ламин гегіні дарани ном ціілєлєиг бўрділєні тґрір соњсхвр кев. Ода моєлцг єазрт ідл амр биш біідл тогтсн цагт чигн Дала ламин гегін олн сурєульчнрлаєан, шаљнд шўтдг улсла залєлдаєан геељіхш, Интернетин эв-арєар номин ціілєвр ґгч, кўнд біідлиг чик седклтієір дављ єархд номин зааврмуд туслдгинь ўзўлљіні. Ірісід бііх шаљнд шўтдг олн імтнд Мана Ик Багш номин ціілєвр ґгч, імтні сурврмудт хірў ґгв. Тогтсн авъясар дарани номин ціілєвр авх цаг ґґрдљ йовна. Эн љил Дала ламин гегін номин ціілєвриг ўкр сарин 5-с авн 7 кўртл єурвн хонгтан ґгхмн. Коронавирусас ишті эн љил номин ціілєвр онлайн янзар ґггдхмн. Шаљнд шўтдг Хальмгин імтн тер номд орхин тґлі Тґв хурлын сайтд орљ соњсљ чадљана. Номин ціілєвр орс келнд орчулгдљ, олна оньгт тусхагдхмн.
Шаљн лам імтиг икір соньмсљах дікн нег тґрт оньган тусхав. Дала ламин гегін Хальмг Тањєчд баралхљ ирхд зґвшіл ґгтхі гисн сурврт Ірісін МИД зґвшілін ґгсн уга. Урднь чигн Тґв хурл болн шаљнд шўтдг імтні нииціс тиим сурврта цаас єазадын кергўдин министерствд орулљ ґгсмн. Зґвшіл ґггдљіхш. Ірісін Олна палатын комиссин сўўрт чигн Йонтен гелњ эн тґр тівсн билі. Болв чигн Тґв хурл эн туст оньган сулдхлго цааранднь чигн кўчн-чидлін залљ, Кўнкл Багшиг ирлєні тґриг цаарандан хаєлхмн. Дала ламин гегін Хальмгт ирсн цагас нааран дала цаг давв, тањєчд олн хурлмуд тосхгдв. Хамгин тўрўнд зааљ келхлі, Дала ламин гегін улынь тівх єазриг ірўслсн біірнд Бурхн Багшин Алтн сўм ґндіљ босад, 15 љил болљана. Эн ик сііхн хурлд Дала ламин гегіні ірўн хорас кўліљіні. «Тґв хурлыг Дала ламин гегін ірўслх зґвті» – гисн тоолвран Хальмгин шаљн лам медўлв.
Бурхн Багшин Алтн сўмин ґґнд нерідід, олн керг-ўўлдвр кўцігдхин тускар Тґв хурлын ах администратор Йонтен гелњ седкўлчнрт келљ ґгв. Шаљна чинрті ўўлдвріс нань оюни, сойлын, номин халхар керг-ўўлдврмўд зуралгдсн бііні. Конференцс, «тґгрг ширін» сўўрмўд, семинармуд, нань чигн тоот хальмг улсин љирєлд Бурхн Багшин Алтн сўм шаљан босхљ авч делгрўллєнд ямаран ик чинр зўўљіхинь медўлхмн.
Ґсч йовх ўйнр чигн мартгдљахш, тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министерствла хамдан Тґв хурл сурєулин йовудт «Социально-эмоциональное, этическое обучение. Обучение ума и сердца» гидг сурєулин модуль орулх саната бііні. Дала ламин єардврт терўгинь Эмори университет белдсмн.
Тґв хурлын туск документальн фильм белдгдхмн. Басњга Баатрин нерті Келн-улсин драматическ театр «Миларепа» гидг наадыг ґґнд нерідљ ўзўлхмн.

УШКАНА Сувсн