Ном дасхд туслх мґргўл

24-08-2020, 15:30 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Тогтсн сін авъясар Бурхн Багшин Алтн сўмин гелњгўд сурєулин љилин ґмн шишлњ мґргўл давулв. Сурєулян сіінір сурхд, бийдін туста гўн медрл авхд туслх мґргўл ноха сарин 23-д болв. Мґргўлиг Интернетын эв-арєар ўзўлсмн. Бурхн Багшин Алтн сўмин шишлњ халхд Ю-туб каналд сурєульчнр болн талдан баєчуд мґргўлд орлцљ чадв. Дікід болхла Инстаграмд хурлын шишлњ халхд мґргўлиг эдн соњсв.
Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпочен єардврт Тґв хурлын гелњгўд Манзшрин гегіні номиг умшв. Гўн медрл авлєнд, сурєульд єарчах саалтг ууруллєнд, ґдгі цага амр биш біідлд интенсивн кевір медрл авлєнд бийін батлхд эн мґргўл туслхмн.
Сурєулин љилин туршарт бийін чањєаљ авхин, оньган батлљ авхин тґлі ОМ АРА ПА ЗА НА ДИ гиєід эн номиг давтад умшад бііхлі, сурєулин ном амрар дасгдхнь лавта.

УШКАНА Сувсн