Үвлин теңгрт иткл уга

24-08-2020, 16:01 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Зунын сармуд нег агчм кевтә дарунь давад, удл уга намр эклхмн. Намрин-үвлин кемд эртәснь белдвр кеҗ, бидн гертән ясвр кеһәд, зәрм-зүрминь ясад-чиклнәвидн, темс болн зер-земш эд-бод кеҗ белднәвидн. Үвлин теңгрт иткл уга гиҗ хуучн үлгүрт келгддг биший. Тегәд эртәснь белдвр кеснь үвлдән дулан герт сән таалд бәәхнь лавта. «Энергосервис» акционерн ниицәнә һардвр дула өглһнә кем төгссн дарунь ирх намрин-үвлд дула өглһнд белдвр эклнә. Хаврин-зуни кемд эдн хотл балһсна котельнст ясвр кеҗ, кергсл ясҗ-шинрүлҗ, дула өглһнә станцсин үүлдвриг шинҗлҗ белдврин көдлмшиг дигтә-даратаһар күцәнә.
Сар хооран Элст балһсна администрацин толһач Дмитрий Трапезников болн энүнә дарук Шурунга Константин балһсна 1-ч микрорайонд бәәдг 4-ч участкин котельньд одад, тенд кегдҗәх ясврин көдлмшиг бүртксн билә. Тер цагт тенд олн җилдән олзлгдҗасн хуучн кергслиг сольллһна көдлмш эклсн билә. «Энергосервис» акционерн ниицәнә генеральн һардачин үүл дааҗадг Тактина Батля болн эн участкин һардач Хаска Татьяна кергслиг шинрүллһнә тускар келҗ өгсн билә. Ясврин көдлмш ноха сарин чилгч күртл төгсхмн гиҗ эдн үгән өглә.
Шидр бидн тиигәрән одад, ясврин көдлмш ямр кевәр күцәгдҗәхиг эврә нүдәрн үзҗ, көдләчнр батлсн зураһар цугинь эрк биш төгсәхиг медвидн. Ода деерән производственн бәәрнд хойр коллектор, һурвн насос болн хойр хәәсн углҗ тәвгдсн бәәнә. Цуг кергсл шин, электрокүчиг әрвлҗ олзлдг болн әәмшг уга бәәлһнә некврлә ирлцнә. Келхд, шин хәәсд Башкирьт итальянск лицензәр кегдсмн. Мадниг ирсн кемд көдләчнр зурһан тонн чиңнүртә ик хәәсиг автокранар ормднь тәвҗ, турвасиг терүнлә залһлдулҗ һаңнлһна көдлмшиг кеҗәсн билә. Шишлң кергсл угаһар тиим ик хәәсиг тәвҗ болшгонь лавта. Цуһар эврәннь көдлмшән үнн-чик седклтәһәр болн даавртаһар күцәҗәхәс иштә цугнь дигтә-тагта дарунь кегдв.
– Ода бидн турвас болн нань чигн талдан кергслиг углҗ тәвлһнә көдлмшиг кехвидн. Мадниг цуг кергтә тоотар теткв, тегәд даалһвран дарунь күцәхвидн. Шин кергсл углҗ тәвлһн дааврта керг болв. Мана көдләчнр цуһар өөдән мергҗлттә, байн дамшлтта, кергән сәәнәр меднә, тегәд чигн ясврин көдлмш батлгдсн зураһар күцәгдҗәнә. Һаха сарин 25-д мана котельн эдлврт орулгдх зөвтә. Мана медлд 1-ч микрорайона 17 олн давхр гер, «Бадм цецг» гидг 16-ч тойгта бичкдүдин сад болн УФСИН-ә бәәрн орна. Цуһар эдн намрин-үвлин кемд дулаһар теткгдхин төлә бидн аһу ик көдлмш кесн бәәнәвидн, – гиҗ 4-ч участкин ах мастер Джарина Овш келв.
Слесарь Джамбина Николай, һаңначнр Бурукчина Николай болн Ахадуна Алексей, җолач Николай Мартыненко ясврин көдлмшт шунмһаһар орлцҗ, шин кергсл углҗ тәвлһнд ик тәвцән орулсиг участкин мастер темдглв. Эднә нилчәр балһсна 1-ч микрорайона әмтнә гермүдт үвлдән дулан болхмн.
Эн котельнд хуучн терзмүдиг соляд, пластиков шин терзмүд углҗ тәвснд көдләчнр байрлҗана. Эн котельн хотл балһсна 1-ч микрорайон бүрдәгдҗәсн цагт 1966-ч җилд тосхгдсмн, тер цагас авн терзмүднь хуучрсмн. Ода энд ясвр кегдснә хөөн сән таал тогтагдв гиҗ көдләчнр келнә. Акционерн ниицәнә һардвр көдлмшч орм әәмшг уга болн сән таалта болхд ик оньг өгнә гиҗ темдглх кергтә. Энд күч-көлс харлһна, көдләчнрин эрүл-менд батруллһна болн производствд шав авлһнас гетлүллһнә төрмүд күцәмҗтәһәр хаһлгдна. Тер төләд көдләчнр дулаһар тетклһнә кергиг даавртаһар күцәхәр шунна.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГУДТ: һаңнач Ахадуна Алексей; шин хәәс углҗ тәвҗәх кем
Авторин цоксн зургуд