Медітнрин ач-тус темдглід

02-10-2020, 16:13 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату хулєн сарин 1-д темдглгдсн медітнрин нарт-делкін Ґдрлі ах ўйин улсиг йґрів. «Эн сін ґдр – мана тањєчин делгрлтд ик тівцін орулсн ах ўйин улст кўндллєін медўллєні ґдр болљана. Таанр маднд залу-зґрмгин, Тґрскндін дурта болн кергтін ицлті болдгин ўлгўр болљанат. Тана љирєлд кесг зовлњ учрв, болв тадн тедниг дааљ єарад, урмдан болн ицлін геесн угавт», - гиљ Бату Сергеевич медітнрт бўлін ўгін нерідід, бат эрўл-менд, сін-сііхн бііхиг дурдв.
Тер мет Хальмг Тањєчин Толєач Ірісін хагсу єазрин цергі Ґдрлі цергчнриг болн ветеранмудыг йґрієід, эдн мана орн-нутгин ўлмі уга біілєиг хадєллєнд ик чинр зўўљіхиг темдглв. «Мана орн-нутгин делгрлтин девсњ болєнд йовєн цергчнр кезід чигн залу-зґрмгірн йилєрљ, кўнд болн дааврта керг кўціхдін белн болљ Тґрскндін ўнн кевір церглљіні»,- гиљ тањєчин толєач темдглв.

Мана зіњгч