Әмтнә әм аврҗах улсин төлә

10-11-2020, 15:29 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Коронавирус гемәр гемтсн болн терүгәр хальдснд харлгдҗах улст дөң күргҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт 2020 җилд туула сарин эклцәс авн һаха сарин чилгч күртл көдлснә цаг-болзгиг онц диг-дараһар тоолдг болхмн. Эднә төлә цаг-болзгасн эрт пенсьт һарх зөв өгчәх нег көдлмшч өдр хойр өдрт тоолгдхмн. Эмнлһсин һардвр иим көдләчнрин то-дигиг Әрәсән пенсионн саңгд орулхмн. COVID-19 гемтә улст дөң күргҗ көдлсн эрүл-менд харлһна көдләчнрт даатхлһна пенсиг цаг болзгаснь урд өгдг болхмн. Эрүл-менд харлһна көдләчнр пандемий эклснәс авн эн хальдврта гемәс хөрлһнә кергт үнн-чик седклтәһәр үүлдҗәнә. Мана таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн гемәр гемтсн улст дөңгән күргхин, эднә әм аврхин төлә гүҗрҗ көдлҗәнә. Харм төрхд, эдн бийснь бас эн әәмшгтә гемәр хальдна. Пандемий эклсн цагас авн 600 эрүл-менд харлһна көдләч эн гемәр гемтв.
Таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглсәр, сүл хонгт дәкәд 88 күүнд коронавирус илдкгдв. Пандемий эклсн цагас авн ут тоодан 10115 күн терүгәр гемтв. Эмнлһнд бәәх 24 күүнәс, 18-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Таңһчин госпитальмудт 687 күн эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт эмнлһ авчана. Эн гем хальдсн улс дунд саата күүкд улс бәәдгнь харм болна, юңгад гихлә ода эднә эрүл-мендин бәәдл чаңһ биш, тегәд эн гемәс эдгхд күнд болна. Ода 1-ч тойгта госпитальд 6 саата күүкд күн бәәнә. Келхд, эмнлһ авад эн әәмшгтә гемәс эдгсн улсин то 7187-д күрв, сүл хонгт дәкәд 154 пациент герүрн хәрв. П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд урдк кевәрн хамгин олар гемтә улс бәәнә, ода тенд 311 күн эмнлһ авчана. Эрүл-мендин бәәдлнь невчк ясрсн 47 күн Деед Яшкулин санаторн интернатд цааранднь эмнлһиг авхин төлә эмчнрин хәләврт йовулгдв. Һундл төрхд, эн гемәс көлтә насан барсн улсин то икдәд, 116 болв. Гемнь гиигнәр давҗах 4341 күн гертән эмнлһ авчана, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднә бәәдлиг бүрткнә.

БАТАН Сәәхлә