Эмчнрт ханлтан медүлҗ

17-11-2020, 15:41 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

«Негдсн Әрәсә» партин седвәрәр мана орн-нутгт «Эмчнрт – мана ханлт» гидг буйнч седклин керг-үүлдвр зарлгдсн бәәнә. Коронавирус гемәс хөрлһнә халхд көдлҗәх эмчнрт, дунд медицинск көдләчнрт болн санитармудт эн күнд цагла ханлтан өргҗ, эднә ач-тус хәрүлхин төлә эн керг бүтәгдв. Мана таңһчд эн керг-үүлдвр бас таңһчин райодар болн Элстд давулгдҗана. Шидр Приютна района эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт болн энд эмнлһ авчах улст эн керг-үүлдврин йовудт буйнч седклин дөң күрггдв.
Первомайск селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Санҗин Владимир хөөнә махар, Приютн селәнә депутатнрин хургин депутат Павел Предбанников хот-хоолар госпиталиг теткв. Района фермермүд болн арһлачнр эн кергт орлцҗ, эрүл-менд харлһна көдләчнрт килмҗән тусхана.
Приютна района эмнлһнә ах эмч Дорҗин Павелин келсәр, ода госпитальд 17 күн эмнлһ авчана. Района эмнлһнә бичкдүдин әңгин улд госпиталь үүлдҗәнә. Ода тенд эрүл-менд харлһна 21 көдләч селгәһәр көдлҗәнә. Һурвн эмч, йисн медсестра болн йисн санитарк коронавирус гем илдкгдсн улст дөңгән күргҗәнә. Гемтә улсиг КТ-шинҗллтд Элст балһснур күргнә. Эмнлһ кехин төлә цуг кергтә эм болн гемәс саглуллһна эв-арһс бәәнә. Района эдл-ахус, фермермүд болн арһлачр эрүл-менд харлһна көдләчнриг эндрк амр биш цагла дөңнҗ цаһан седкләсн дөң-тусан күргҗәхнь маднд ик урмд өгнә, гиҗ ах эмч келв.
- Шидр Москва балһснд мединститутд ординатурт сурчах Юлия Харченко төрскн һазртан көдлхәр ирв. Эн невролог эмчин эрдм дасчана. Коронавирус гемәс хөрлһнә кергт орлцҗ, ах үүрмүдтән дөңгән күргх седклтә. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату медицинск вузмудт сурчах ах курсмудын оютнрт дуудвр кесн билә, тегәд Юлия Сергеевна төрскнч седклән медүләд, мана эмнлһнд көдлҗәхнь бахмҗта болв. Дәкәд эн җил «Земск эмч» гидг көтлврәр мана эмнлһнд һурвн эмч ирҗ көдлҗәнә. Четра Евгения, Чужан Кермн болн Царин Мингиян района әмтнә эрүл-менд харлһнд тәвцән орулҗана. Эн эмчнр ирснәс авн мана района әмтнд медицинск дөң күрглһнә чинр өөдлв. Нег үлү эндрк эпидемиологическ нәрн бәәдл тогтсн цагт селән һазрт эмчнр ирҗ көдлҗәхнь темдгтә, – гиҗ Павел Сергеевич келв.

ДАВАН Наталья