Төрскнч седклтә баһчуд

18-11-2020, 15:33 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн таңһчин эрүл-менд харлһна министерств орн-нутгин медицинск вузмудт сурчах баһчудт дуудвр кеҗ, эндрк амр биш цагла төрскн һазртан ирҗ көдлхиг сурсн билә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствла бооца батлҗ Әрәсән медицинск ик сурһульмудт йилһгдсн ормд сурчах баһчуд дарунь эн дуудвриг дөңнснь темдгтә. Тиигәд одахн эмчин эрдм сурчах 11 күн таңһчин эмнлһст экләд көдлв. Эдн Элст балһсна поликлиникд, Манҗин Валентинан нертә бичкдүдин медицинск төвд, Приютна болн Баһ Дөрвдә райодын эмнлһст көдлҗәнә.
Теднә негнь Аһш балһснд медицинск университетын ординатурт сурчах Дояна Эрвена болна. Эн нидн Әәдрхнд мединститут төгсәв. Бийнь эн Баһ Дөрвдә Хончнур селәнд өсәд-боссмн, Баһ Дөрвдә гимназьд сурла. Эрвенан келсәр, эн бичкнәсн авн эмч болх саната билә. Келхәс, Айса дү күүкнь Т.Хахлынован нертә медколледж төгсәв, таңһчин эмнлһнд медсестра болҗ көдлнә. Институтд сурчасн цагтан Эрвена дамшлт хоршахар Баһ Дөрвдә района эмнлһнд көдлдг бәәсмн, тегәд эн коллективд энүг цуһар сәәнәр меднә.
- Зуни шүүврән өгснә хөөн би нааран дамшлтд ирләв, энд терапевтар көдләд, коронавирус гемәр гемтсн улст түрүн дөң күргдг биләв. Һооҗур селәнд психоневрологическ интернатд бәәдг улс эн хальдврта гемәр гемтснь илдкгдхлә, тенд госпитальд көдлләв. Тер цагт эн гемәр гемтсн улст ямаран эмнлһ кедгиг, эднә әм яһҗ аврхинь дасч, сән дамшлт хоршалав. Хөөннь сурһульдан хәрү йовх цаг ирв, болв мадниг дарунь герүрн тәвв, тегәд хулһн сарас авн би дәкн района эмнлһнд көдлдг болв. Амбулаторн эмнлһнд бәәдг улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлҗ, эн гем илдкҗ авлһна туст шинҗллт кедг биләв. Ода би Яшкулин района эмнлһнә улд үүлдҗәдг госпитальд көдлҗәнәв, – гиҗ Эрвена Сергеевна келнә.
Бичкнәсн авн әмтнд дөң болхар сана зүүһәд, эмчин эрдм дасчах Дояна Эрвена эн хальдврта гем учрад күнд бәәдл тогтсн цагт ах үүрмүдләрн хамдан әмтнә әм аврлһнд тәвцән орулҗ йовхнь бахмҗ үүдәнә. Эн урднь үзгдәд уга гемәс хөрлһнә халхд дамшлт хоршаҗ авч хойрдад госпитальд көдлҗәнә. Байн дамшлтта болн өөдән мергҗлттә эмчнр Светлана Эрендженовна Мухлаева болн Валентина Борисовна Конушева гемтә күүнә эрүл-мендинь шинҗлҗ, чикәр болн цаглань геминь илдкҗ авхин, ямаран эмнлһ кехин туст сүв-селвгән өгч заана. Ирх җилд эн ординатур төгсәһәд, олна дамшлтын эмчин эрдмтә болхмн. Сурһулян төгсәснә хөөн эн төрскн райондан ирҗ көдлхәр зуралҗана.
- Таңһчин һардвр медицинск вузмудт сурчах баһчудт дуудвр кесиг мини үүрмүд бас дөңнв. Нанла Әәдрхнд хамдан сурчах күүкд бас төрскн һазртан ирҗ таңһчин эмнлһст көдлҗәнә. Коронавирус гемәс иштә эпидемиологическ нәрн бәәдл тогтсн цагт эрүл-менд харлһна көдләчнрин көдлмш икдв, даавр өсв. Өөрхн иргчдән бидн эмчнр болад, эрдмәрн көдлдг болхвидн. Тегәд бидн төрскн һазр-усндан туста болхар нааран ирсн бәәнәвидн, – гиҗ Эрвена Сергеевна келв.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин барин цергллтин зәңглсәр, ут тоодан 60 специалист ирхмн гиҗ күләгдҗәнә. Медицинск институтмудын ординатормуд болн оютнр коронавирус гемәр гемтсн улс амбулаторн кевәр эмнлһ авчах улст дөң күргхмн, терапевтар болн педиатрар көдлхмн.

ДАВАН Наталья
ЗУРГУДТ: Дояна Эрвена госпитальд көдлҗәсн үүрмүдтәһән


Төрскнч седклтә баһчуд