Таңһчд тәрлһн давулгдҗана

16-12-2020, 17:15 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһврар мана орн-нутгин цуг регионмудар коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр өргнәр күцәгдх зөвтә. Мана орн-нутгт кеҗ һарһгдсн «Спутник V» гидг вакцин өңгәр йилһгдҗәнә. Болв терүг шишлң таалд хадһлҗ зөөх неквр бәәдгәс иштә терүг дигтә-даратаһар регионмудар йовулҗана. Мана таңһчур чигн эн вакциниг авч ирсн бәәнә.

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийин келсәр, ода деерән 142 күн тәрлһ авв. Эннь эрүл-менд харлһна болн сурһуль-эрдмин көдләчнр болна. Шидр дәкәд 240 эм авч ирв, тәрлһн хойр дәкҗ кегднә. Эн долан хонгин чилгчәр түрүләд эрүл-менд харлһна,сурһуль-эрдмин, социальн көдләчнрт тәрлһ кехмн гиҗ зуралгдҗана. Эн тәрлһиг зуг эврә сән дурар болн өңгәр әмтнд кенә гиҗ министр темдглв. Хуучта, олн зүсн гемтә улст тәрлһиг авч болхин тускар поликлиникин әңгин эмчд җиңнүлҗ медүлхмн, тегәд эртәснь тиигәрән одх керг уга.
- Мана орн-нутгт, тер тоод мана таңһчд, коронавирусн гемәс тәрлһн эклсн бәәнә. Мана таңһчур эн вакциниг һурвдад авч ирҗәнә. Хамгин түрүнд тәрлһ авсн эрүл-менд харлһна болн сурһуль-эрдмин көдләчнрин эрүл-мендин бәәдл сән, эднд эн хальдврта гемин туст бат иммунитетнь сән болҗахиг шинҗллтс медүлв. Удл уга мана таңһчур вакцин дәкәд ирхмн,тер цагт эн хальдврта гемәс тәрлһ авх саната цуг улс терүг авч чадхмн. Бидн мана бәәрн улсин 60 процентнь тәрлһ авх гиҗ зуралҗанавидн, – гиҗ Юрий Викторович келв. Тәрлһ келһн әәмшг уга болҗахин тускар мергҗлтнр әмтнд келҗ эн вакцинә тускар цәәлһвр өгнә. Тегәд эднә тоолврар, сүл тәрлһ авсна хөөн 30 өдр давх зөвтә. Үлгүрнь, гриппәс тәрлһ авсна хөөн сара хонг давсн болхла эн вакцинәр тәрлһ кеҗ болҗана. Дәкәд тәрлһ авсна хөөн һурвн өдртән әрк-чаһр уухмн биш. Саата болн нилхдән көкәр асрҗах экнрт эн тәрлһ авч болшго. Тер мет насни дигт күрәд уга бичкдүдт болн 60 һарсн медәтнрт тәрлһн бас кегдшго. Сүл өдрмүдт мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин то икдәд бәәнә,терүнәс иштә эпидемиологическ бәәдл нәрн болҗана. Хальмг Таңһчин Толһачин зәрлгәс иштә хаслһна диг-даран туула сарин 17 күртл утдулгдсн билә. Өөрдҗ йовх Шин җилин сән өдрмүдт талдан регионмудт көдлҗәх болн сурчах улс олар герүрн хәрҗ ирхмн гиҗ күләгдҗәнә. Иим улст хойр долан хонгтан саглуллһна некврмүд күцәх кергтә. Цуһар Роспотребнадзорин некврмүд күцәдг болхла болн тәрлһ авхла эн гемәс хөрҗ болхмн гиҗ мергҗлтнр темдглнә.
ДАВАН Наталья