Тәрлһ кехлә, бәәдл ясрх

16-12-2020, 18:39 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһч коронавирусн гемәр гемтсн улсин тооһин кемҗәһәр орн-нутгт 4-ч ормд бәәнә гиҗ таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр келв. Харм төрхд, сүл цагт өдр болһн зу һар күүнд эн хальдврта гем илдкгдҗәнә. Таңһчин сурһульмудт күүкд-көвүд ОРВИ гемәр гемнҗәхнь икдҗәнә, тиигәд 111 сурһульч эн гемәр гемтсн бәәнә. Роспотребнадзорин таңһчар үүлддг заллтын һардачин келсәр, коронавирусн гемәс хөрлһнә штабин сүүрт таңһчин сурһульмудын үүлдвр зогсалһна төр хәләгдхмн гиҗ зуралгдҗана. Тер цагт сурһульчнр үвлин амрлһнд цаг-болзгасн урд һархчигн биз. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, 13337 күн коронавирусар гемтв. Сүл хонгт дәкәд 105 күүнд эн гем илдкгдв. Таңһчин госпитальмудт 758 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 70 күн 1-ч тойгта, 63 күн 4-ч тойгта болн 361 күн 3-ч тойгта госпитальд бәәнә. Хальмг ик сурһулин 8-ч тойгта общежитин улд секгдсн немр госпитальд 19 күн эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулҗана. Дәкәд 52 күн Деед Яшкулин интернатд эмчнрин хәләврт немр эмнлһ авчана. Райодт үүлддг госпитальмудт бас эмнлһ авчах улсин то икдв. Тиигәд, Яшкульд ода
60, Көтчнрт 49 күн бәәнә. Күнд кевәр гемнь давҗах 22 күүнәс 12-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Эн гемәс көлтә 177 күн сәәһән хәәв. Гемнь медмҗән угаһар болн гиигнәр давҗах 4347 күн гертән амбулаторн эмнлһ авчана. Пандемий эклсн цагас авн 10905 күн эдгв, сүл хонгт теднә тоод 119 күн немгдв. Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийин келсәр, коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһиг олн әмтн авсна хөөн эпидемиологическ бәәдл ясрхмн. Ода деерән терүг зуг эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн социальн көдләчнр авчана. Болв терүг эврә сән дурар авх улсин то-диг тогтагдҗана. Олн әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авад уга бәәтл цуһар санитарн некврмүд күцәҗ саглх зөвтә. Олн әмтн цуглрдг һазрт эрк биш чирәдән хааһул өмсх кергтә, ода деерән эн эв-арһ хамгин туста болҗана гиҗ министр темдглв.
БАТАН Сәәхлә