Өвәрц кергсл туслҗана

16-12-2020, 18:54 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Таңһчин эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очрин келсәр, эднә улд хальдврта гемәс эдгәҗ авлһна госпиталь секгдснәс авн эдн эн аппаратыг энд тәвв. Терүг коронавирусн гемәр күнд кевәр гемтҗәх улсин эмнлһнд олзлдг болв. - Эн кергсл гемтсн улсин цус цеврлнә. Энүг зу һар олн зүсн гемәс эдгәлһнд олзлҗ болхмн. Эн аппарат олзлад, хальдврта гемәр гемтсн 80 күүнә әм аврҗ болв,- гиҗ Очр Владимирович келв. Гемтә күүнд кесн эмнлһн ахр цагин болзгт тусан күргнә. Тиигәд, терүг олзлсна хөөн эмнлһнә кемиг күсдундур сарас авн нег долан хонг күртл баһрулҗ болхмн. Эн нег сааҗ 16 литр цу болн 6 литр цусна шалдрң хүвинь цеврлҗ чадна, гиҗ таңһчин эмнлһнә цусна гравитационн хирургийин әңгин һардач Уташа Санҗ цәәлһҗ келв. Келхд, эн эмч эн аппаратар көдлҗ кесг улсин әм аврсмн. Коронавирусн гем урднь үзгдәд уга гем болҗахас иштә эрүл-менд харлһна көдләчнр гемтсн улсиг эдгәҗ авлһнд олн зүсн эв-арһ олзлхар зүткнә. Тегәд хальмг эмчнрин дамшлт талдан чигн эмнлһст олзлгдҗ эн гемәс хөрлһнд туслхнь лавта.
БАТАН Сәәхлә
ЗУРГТ: эмч Уташа Санҗ шин кергсл үзүлҗәнә