Оютнриг ачлв

21-12-2020, 20:21 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина #БиднХамдан гидг Цугәрәсән керг-үүлдврт орлцҗ, пандемийин цагт медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң-тусан күргсн волонтермудт медаль болн Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв. Темдглхәс, Күндллһнә һашгт Әрәсән Президент Владимир Путин һаран тәвҗ, буйнч седклин керг бүрдәлһнд ач-тусан күргснднь ханлтын үгән нерәдсмн.
Тамара Хахлынован нертә медколледжин һардач Манҗин Кермн, колледжин оютнр Александра Никандрова болн Санҗин Владимир өөдән ачлвр авв. Тер мет «Хальмг Таңһчин медицинск сестрасин Ассоциац» гидг олна бүрдәц эн ачлврар темдглгдв.
Санҗин Владимир бийнь Хар Һазра районас. Пандемий эклсн цагт эн гертән билә, тегәд нег дәкҗ ик салькнас иштә Нарн Худг селәнә сурһульд орань нурсн билә, электрокүчнә суңһуг болн газин сурвлҗн эвдрсмн. Эн района баһчудын болн спортын әңгин көдләчнрлә хамдан седвәр һарһад, волонтермудын баг бүрдәв. Эдн аюл учрсн селәнд одад, бәәрн медәтнриг хот-хоолар теткв. Тер мет эдн МЧС-ин болн района ПСЧ-ин көдләчнрлә хамдан сурһулин герин ора яслһнд орлцв. Владимир медколледжд үүлддг «Волонтермуд-медикүд» гидг олна бүрдәцд орна.
Эн бүрдәцин зүүцүләч Обгена Юлия оютнрин ач-тусиг өөдәнәр үнлҗ медаляр болн Күндллһнә һашгар ачлснд байрлв. Пандемий эклснәс авн эндр өдр күртл медколледжин оютнр буйнч седклин керг-үүлдврт орлцҗана, госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң болҗана, поликлиникүдт колл-төвд үүлдҗ дөң-тусан күргҗәнә гиҗ эн темдглв. Эк-эцкнрнь эднд чик сурһмҗ өгв, тегәд эдн тиим буйнч седклтә болн седвәртә баһчуд болҗана, гиҗ ах үүрнь оютнрин тускар келв.
Дооҗан Сәәхлә