Некврмүдиг күцәх кергтә

14-01-2021, 13:10 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

Давсн җиләс авн коронавирусн гем мана бәәдл-җирһлд учрад, олн-әмтнә зуралсн тоотыг хооран сааҗ, мана әмдрл-җирһлд шин тоот авч ирсмн. Җилин туршарт Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусла ноолда кеҗ, эн хальдврта гемәр гемтсн улсин әм аврлһнд арһ-чидлән нөөлго үүлдҗ йовна. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр мана таңһчд пандемий эклсн цагас авн 16064 күн гемтв. Сүл хонгт дәкәд 91 күн гемтснь илдкгдв. Таңһчин госпитальмудт 772 күн эмнлһ авчана. Теднәснь 21 күн күнд кевәр гемнҗәнә, 10-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә.
Пандемий эклсн цагас авн П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә улд 3-ч тойгта госпиталь секгдв. Ода энд 316 күн эмнлһ авчана. Шишлң медицинск дөң күрглһнә таңһчин төвин улд үүлдҗәдг госпитальд 73 күн, 4-ч госпитальд 63 күн эмчнрин хәләврт бәәнә. Деед Яшкулин интернатд секгдсн госпитальд 50 күн, КГУ-н оютнрин бәәрин ул деер секгдсн госпитальд 71 күн эмнлһ авчана. Яшкулин районд ода 44, Көтчнрә – 23, Хар Һазра – 29, Городовиковск – 24, Приютна – 25, Үстин – 21, райодт, Лаганьд – 12 күн эмнлһнд бәәнә. Гемнь гиигн кевәр болн медмҗән угаһар давҗах 4310 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана. Темдглхәс, сүл хонгт 86 күн эдгв. Ут тоодан мана таңһчд 13355 күн эн гемиг диилҗ чадснь байрта. Һундл төрхд, эн гемәс көлтә дәкәд хойр күн насан барв.
Шин җилин байрин өдрмүдт зәрм улс гиичд одад эн гемәр гемтснь маһд уга. Әмтн цуһар даавран медҗ, цуг некврмүдиг күцәҗ олна көлгнд, хулд-гүүлгәнә болн нань чигн олн күн цуглрдг һазрт чирәдән хааһул өмсҗ саглуллһна керг-үүлдврмүд күцәх зөвтә. Ведомствс хоорндк көдлмшч багмуд батлгдсн диг-дараһар райодар болн хотл балһснд бүртклһнә керг-үүлдврмүд давулна.
Мана зәңгч