Цаһан Сарин байрт

02-02-2021, 09:54 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Хальмг Келн-улсин оркестр дарани нег төсвиг эклв. Тернь Хальмг улсин Цаһан Сарин байрт нерәдҗ бүрдәгдв.

Келн-улсин оркестр эн төсвиг таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствла хамцу күцәҗәнә. Бийдән болн әмтнд байр үүдәх саната цуг улс кен чигн күн терүнд орлцҗ чадҗана.
«Дуулҗах, көгҗм татҗах видео цокҗ авад, мана хайгар илгәтн: @mincult_kalmykia @nazorkestr хэштегнь #ЦаганСар2021. Неҗәдәр эс гиҗ оларн чигн билгән үзүлҗ чадҗанат. Хавр ирҗәх байриг билгән үзүлҗ тосхмн, – гиҗ Хальмг Таңһчин билг-эрдмин ачта үүлдәч Катан Савр үрвр кеҗәнә.
Хальмгин түрүн көгҗмч Чонкуша Петрин санлд нерәдәд, эн коллектив давсн җил кесн төсв олн улсин оньг эзлв. П. Чонкушовин бичсн дуд дуулад, көгҗминь татад, олн билгтнр терүнд орлцв. Пандемийин цагт чигн сойлын көдләчнрин үүлдврт завср һарлго бәәхинь иим йовдлмуд медүлҗәнә.