Компьютер олзлдгиг дасв

18-02-2021, 14:36 | Таңһчин зәңгс » Зіњг

Шидр медәтнрин төлә бүрдәгдсн компьютерн сурһулиг дарани баг төгсәв. Дәкәд нәәмн медәт эн көтлврт орлцад, компьютер олзлдгиг дасв. Эдн мергҗлтән өөдлүлснә туск иткл цаас авв.
Таңһчин әмтнә социальн теткврин комплексн төв болн «Хальмгин селәнә эдл-ахун көдләчнрин мергҗлт өөдлүллһнә институт» гидг сурһулин бүрдәц хоорнд батлгдсн бооцаһар эн керг-үүлдвр бүрдәгдв. Медәтнр өңгәр сурһуль сурч, офлайн кевәр болсн кичәлд орлцв. Медәтнр компьютерар көдлдгиг дасв, ода эдн электронн поштар бичг авлцҗ, шаңһа туслмҗин порталд ямр нег эрлһ орулҗ чаддг болв. Сурһулин әңгин һардач Санчра Ольга медәтнрт мергҗлтән өөдлүлснә туск иткл цаас бәрүлҗ өгв.