Шаҗна төрт нерәдсн зургуд

16-03-2021, 17:55 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Келн-улсин музейд моһа сарин 12-т соньн һәәхүл көдлмшән эклв. «Крестный путь. На стыке двух культур» гиҗ нерәдгдсн нарт-делкән төсвин кемҗәнд эн һәәхүл бүрдәгдҗәнә.

Музейин көдләч Светлана Оконован келсәр, нарт-делкән эн төсв 2017-ч җилд эклсмн. Түрүн һәәхүл Тюмень балһснд үзүлгдлә. Әрәсәд учрсн сойлын олн йовдлмудын 100 җилин өөнд болн Романовихнә герин 400 җилин өөнд нерәдҗ һәәхүл бүрдәгдсмн. Элстд нег сарин туршарт, мөрн сарин 12 күртл, үзүлгдх һәәхүлд олн хәләһәчнр зун шаху үүдәвриг үзҗ чадхмн.
Әрәсән олн келн-әмтнә оюни җирһлд учрҗасн тоотыг һәәхүл үзүлҗәнә. Үүдәврмүд олн зүсн янзар күцәгдснь өврмҗтә болв. Бурхна дүрмүд оньгиг авлна. Тедн ик зуудан эд деер, тер дотр алтн утцар хатхмр кеҗ янзлгдсн дүрмүднь йир өвәрц. Тер мет мод сиилҗ кесн дүрмүд, төмр деер зургдҗ, олн зүсн ширәр өңглгдҗ, Әрәсәд шаҗна делгрлтин йовуд ямаран бәәсинь медҗ авхд туслна. Улсин җирһлд ик нилчән күргсн, оюни болн шагшавдын хәләц батрлһнд тернь ямаран чинр зүүҗ йовсинь һәәхүлд тәвгдсн зургудас медҗ болхмн.
Әрәсән зурачнрин Ниицәнд үүлддг шишлң үүдәгч багин зурачнрин үүдәврмүд һәәхүлд тәвгдсмн. «Шаҗна үүдәлт» гидг тер багд хамцсн 40 зурачин үүдәврмүдлә Элстин әмтн болн ирсн гиичнр таньлдҗ чадҗана.
«Нүүдл улс» гидг үүдәгч багин хальмг зурачнрин үүдәврмүд чигн һәәхүлд орман олв. Н. Шиняевин, А. Поваевин, В. Тереховин, В. Ургадуловин, Н. Эледжиевин, Н. Бошевин үүдәврмүдиг һәәхүлд үзҗ болхмн. Шар шаҗна делгрлт, шаҗна олн һол шүтән, шаҗна үүлдәчнрин зургуд әмтнә оньгиг эзлхнь маһд уга.
Элстд ирхин өмн эн һәәхүл Әрәсән кесг регионд үзүлгдв. Орн-нутгар эргҗ йовад, эн һәәхүл олн улсин җирһлд оюни үүлдвр ямаран орм үзүлҗәхинь медүлҗәнә.
Иигәд эврәннь өөнин җилд Хальмг музей нарт-делкән кесг төсвд орлцҗ, орн-нутгин сойлын җирһлд зөвтә тәвцән орулҗана.

ҖИРҺЛИН Кермн