Бурят тохма мөриг шинҗлхлә...

25-03-2021, 17:17 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Бурятин малын тохмин төрәр үүлддг цергллт мөрдиг өсклһиг номин халхар шинҗллһнә Цугәрәсән ик сурһульла хамдан бурят мөрнә шинҗллт эклхәр шиидв.

Тохмнь ямаран цевр болҗахин төлә мөрдәс 30 һар олн-зүсн тоот шинҗллһнд авгдв. Хөөннь тернь Цугәрәсән номин-шинҗллһнә ик сурһульд ДНК шинҗллһнд йовулгдхмн. Генетическ шинҗллтин ашнь һурвн сар болад медгдхмн.
Бурятин госплемцергллтин һардач Далай Галсановин келсәр, бурят мөрн талдан тохмин мөрдәс йилһрхләрн ямаран чигн күнд бәәдлиг дааҗ чадна. Җилин туршарт кеер идгт өлгән олдг мөриг бәрлһнд дала мөңгн болн хот керглгдхш. Мөрн холын хаалһд йовхларн муурхш. Эврә һазрин йиртҗин амр биш бәәдлд иҗлдсн мөрн болҗана. Үвләр цасн дорас өвс малтҗ авч гесндән теҗәл кенә. Эн мөрнә махнь чигн шимтә, олн-зүсн хот келһнд олзлгдна.
Көдлмшч селвлцәнә йовудт хойр бәәһүлһнә һардвр болн номтнр тохмиг ясруллһна, селекционнн көдлмш кех болҗ үгцв.
Мөрд өсклһиг шинҗллһнә Цугәрәсән номин шинҗллһнә ик сурһулин ахлач, селәнә эдл-ахун номин кандидат Александр Зайцевин келсәр, олн халхар хамцу көдлмш кегдҗ, мергҗлтнрәр сольлцҗ шинҗллт кегдхмн. Селвлцәнә ашар хойр бәәһүлһн бооца батлҗ авх болҗ, тохмиг ясруллһна селекционн көдлмш келһнд хамцу үүлдх болҗ шиидв.