Тосхгдҗадг объектсин тускар күүндв

30-03-2021, 16:38 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардврт бат тосхлтын объектсин тосхлт, реконструкц, бат ясвр тетклһнә региональн штабин селвлцән болв. Терүнд таңһчин правительствин гешүд, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр, тосхлтын болн дулаһар, шамар болн газар тетклһнә бүрдәцсин элчнр орлцв.

Селвлцәнд «Демографь» болн «Сурһуль-эрдм» гидг келн-улсин төсвсин медлд сурһулин бүрдәцсин объектс тосхлһна болн немр орм бүрдәлһнә төрәр өргн күүндвр болв. Таңһчин Толһачин темдглсәр, эн төсвсин медлд тосхгдҗах сурһульмудын болн бичкдүдин садмудын объектсәр тодрха шинҗллт кегдв. Эн туст көдлмш дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Ямр нег төр учрхла цуһар арһ-чидлән агсҗ терүг хаһллһнд орлцна, гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
Хальмг Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Барина Эрднь райодт тосхгдҗах тавн бичкдүдин садын болн Троицкое селәнд 228 ормта сурһулин, Баһ Дөрвд селәнд 275 ормта сурһулин объектсин тускар тодрха тооцаһан өгв. Тер мет Элст балһснд 825 ормта шин сурһуль тосхлһн зуралгдҗахин тускар келҗ өгв. Таңһчин сурһуль-эрдмин бүрдәцст бат ясвр келһнә төр ямр кевәр хаһлгдҗахин тускар бас дааврта һардач зәңглв.
Таңһчин правительствин Ахлачин дарук Күкән Нарн селвлцәнд босхгдсн төрәр ухан-тоолврарн хувалцҗ, тосхлтын объектс өөдән чинртәһәр күцәгдх зөвтә, эн туст правительствин болн тосхлтын бүрдәцсин даавр ик болҗахиг темдглв.
- Тосхгдҗадг объектс өөдән чинртә болн цуг некврлә ирлцдг өдгә цага бүрдәцс болхин төлә цуһар көдлмшән ик даавртаһар болн үнн-чик седклтәһәр күцәх зөвтә. Зуг тер цагт ашнь сән болх,- гиҗ Бату Сергеевич селвлцәг товчлҗ келв.
БАТАН Сәәхлә