Театрмудын ниитә болн сергмҗтә бүлд

30-03-2021, 16:58 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Моһа сарин 27-д таңһчин театрмуд Нарт-делкән театрин өдриг ик байртаһар темдглв. Давсн җилд коронавирусас көлтә эдн эрдмин байран хамдан цуглрҗ темдглҗ чадсн уга. Эн җил болхла театрла җирһлән залһсн олн эрдмин улс Келн-улсин театрт цуглрв.

Театрт урднь церглҗ йовсн олн артистнрин, нань чигн көдләчнрин санлыг тевчҗ, цецгүд залҗ тәвҗ, ах үйнрт нерәдсн йөрәлин үгән нерәдҗ, эрдмин байран эндрк театралмуд эклнә. Хальмгин ах үйин артистнр, театрин үүлдврт ик тәвцән орулсн үүлдәчнр Сергей Мучиряев, Клара Сельвина, Татьяна Михеева, Вера Тепкеева эдн театрт церглҗ йовсн артистнрин болн көдләчнрин санлд нерәдсн, үйнриг батар залһҗах үгмүд келв.
Орн-нутгт бәәх олн театрмуд дунд Келн-улсин театр зөвтә орман олсн күндтә тоод йовна. Цугәрәсән, регионмуд хоорндк, нарт-делкән кесг театральн фестивальмүдт Басңга Баатрин нертә театрин коллектив ик күцәмҗтәһәр орлцсмн. Фестивальн болн гастрольн үүлдврт коллектив цааранднь шунмһа кевәр орлцҗ йовна. 1936-ч җилд Сән-Белгин Хасрин «Өнчн бөк» гидг наадар үүлдврән эклсн театр эн җил 85 җилин өөнән темдглҗәнә.
Театрин нарт-делкән Өдрт нерәдсн байриг таңһчин сойлын болн туризмин министр Саглр Тюрбеева йөрәлин үг келҗ эклв. Хальмг Таңһчин ачта артистнрин болн сойлын күндтә көдләчнрин нер зүүсн, таңһчин правительствин Күндллһнә һашгуд, болн Ханлтын бичгүд авсн театрин үүлдәчнрт министр ачлвринь бәрүлҗ өгв.
Театрт церглҗәх цуг улсиг болн олн хәләһәчнриг Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын Ахлач А. Козачкон нерн деерәс депутат Борис Муджиков йөрәв. Артистнрт болн театрин нань чигн көдләчнрт Элст балһсна Хургин ахлач Николай Орзаев йөрәлин үгән нерәдв.
Цуглрсн улсиг театрин Өдрләнь төрскн хальмг келәрн йөрәсн депутат Марина Мукабенован үгмүдиг цугтан ик байртаһар тосв. Орн-нутгин Хүүвин депутат театрин үүлдвриг өөдән үнләд, таңһчдан ирсн цагтан ик дуртаһар театрт ирҗ, нааддынь хәләдгән темдгләд, хойр театрин артистнрт Ханлтын бичгүдән бичкн белгтәһинь бәрүлҗ өгв. Келн-улсин театрин болн драмин болн шог наадна Орс театрин арв һар артистд депутатын белгүд күртв. Марина Алексеевна Орн-нутгин Хүүвин һардврин нерн деерәс Келн-улсин театрин художественн һардач Борис Манджиевд болн драмин болн шог наадна Орс театрин директор Виктор Хаптахановд шишлң һашгуд бәрүлҗ өгв.

Ах болн баһ үйнрин нөкцлт
Басңга Баатрин нертә Келн-улсин театрт үүдәгч сән нөкцлт үүдсн төләд коллективин үүлдврнь күцәмҗтә болҗана. Ах үйин артистнрин үлгүрәр баһчуд эн коллективд орсн цагасн авн олна үүлдврт шунҗ орлцна. Үүдәгч шуугата болн уралан зөрсн нирглтын йовудт баһ наста артистнр дарунь тахшна.
Баһчудын белдсн «капустник» тер зөрүллтиг болн залһлдаг сәәхн үзүлв. Театрин төлә, үүдәгч үүлдврин төлә чидлән әрвллго коллективин гешүн болһн Борис Манджиевин болн Галина Шураеван һардврт шунҗахинь үзүлсн шогта «дәәлдән» терүгинь ил кевәр медүлв.
Театрин ахлач Галина Шураева байрин өдрлә йөрәхләрн, ах үйин артистнрт ханлтан медүлҗ, коллективд ирсн баһчудын тускар бүлән үгмүд келв. Баһ наста артистнр Чингиз Тепкенкиевд, Һәрә Дуляевд, нань чигн артистнрт эн шишлң сертификатмуд бәрүлҗ өгв. Хальмг Таңһчин ачта артисткин нер зүүсн Саглара Гойдиковаг Галина Борисовна коллективин нерн деерәс йөрәв.

«Улан залата» би белглв
«Өөрднр» бииһин театрин коллектив чигн эн өдр эрдмин байран театрмудын ни-негн бүлд темдглв. «Нег дәкҗ Латинск Америкд» гидг спектаклиннь нег тасрхаг бииһин коллектив үзүлв. Номһн далан цаад амнд хол Латинск Америкд дарани гастрольд одсн артистнр аэропортд күләҗәсн цагларн уудьвран һарһхар «Цаһан-Нуурин школ» гидг дууна айсиг домбрт орулҗ, айсинь өргҗ, олнд соңсхҗ, бийснь болхла ик холд үлдсн төрскнь уханднь орҗ, бииләд, нәр болсн цагла бәәсн эрдмән йоста хальмгуд метәр һарһҗ, төрскн айстан муурхан мартҗ эргәд, Хальмг һазран альд йоввчн мартшгоһан медүлв. Бииһин дөңгәр тиим олн ухан-тоолвр орулдг, йоста сәәхн зурц болҗ эднә наадн хәләгднә.
Артистнрин билгтә кевәр биилсн «Дөрвдә тавшур» йириндән шууга татна. Хальмгин Герой Петр Надбитовин белдҗ тәвсн би болһн, хореографическ ик наадн болвчн иигәд сойлын җирһлд темдгтә нег йовдлнь болна. Театрин ахлач Наталья Аккай коллективин нерн деерәс цугтаһинь театрин Өдрлә йөрәв.
Театрин көдләчнрт эн өдр шин би үзх ик байр учрв. Владимир Надбитов тәвсн «Улан залата» гидг шог би әмтнд йоста сергмҗ үүдәв. Савр Катаев көгҗминь бичсн би пандемийин амр биш цагт төрәд, хальмгуд ямаран чигн бәәдлд урудлго, кергән күцәҗ йовсинь үзүлв. Сойлын көдләчнр болхла билгин зөөриг хадһлад, холванд терүг өскәд, үүлдвртән урмд авч уралан зүткҗ йовхиг Владимир Надбитовин тәвсн би медүлв.

Сәәнәр көдләд Ачлгдв
Эн җил һучн җилә өөнән темдглҗәх драмин болн шог наадна Орс театрин артистнр болн көдләчнр өөдән ачлврмудар мөрәлгдв. Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләчин күндтә нерн театрин литературн-драматическ әңгин һардач Любовь Маркинад, гримерн цехин залач Елизавета Логвиненкод зүүлһгдв. Театрин ахлач Виктор Хаптаханов театр белддг наадн болһнд артистнрас нань талдан кесг эрдмин улс орлцдгинь темдгләд, теднә өдр-бүрин үүлдврәр театрин көдлмш күцц сән болдгинь зааһад, наадна ард, көшгин цаад бийд ик көдлмш кеҗәх цуг көдләчнриг үнн седкләсн йөрәв.
Эн театрин үзүлсн шог зурцд Әрәсән СТД-н ахлач Александр Калягин таңһчд нуувчар ирәд, бәәдлиг шинҗлхәр седсинь үзүлв.

Бичкдүдин төлә
Хальмгт бичкдүдин наадһасин театр төрҗәхинь эн асхн әмтн сәәнәр медҗ авв. Үүлдврән экләд уга бичкн коллектив сергмҗтә шог зурцс үзүлҗ, сойлын җирһлд түрүн ишкдлән кеҗәхән медүлв. Ахлач Валентина Гаряева, художественн һардач Зоя Хонхолджинова, режиссер Алексей Сарангов һардҗах бичкн коллектив «капустникд» орлцҗ, шогта эврә зурцан үзүлв.
Әрәсән СТД-н Хальмг әңгин ахлач Сергей Бурлаченко артистнриг, театрин цуг көдләчнриг байрин өдрләнь йөрәһәд, Әрәсән СТД-н ахлач А. Калягина илгәсн йөрәлин бичглә таньлдулв. Әмтнд байр белглдг эрдмиг шүүҗ авад, насн-җирһлән театрт нерәдҗәх олн улсин үүлдвр иигәд эн өдр үнлгдҗ, цуг әмтнә ханлт олна. Байрин өдриг җилин туршарт эдн күләнә. Сергмҗтә, шуугата-ниргәтә сәәхн өдр төгсв. Маңһдурас авн дасгдсн өдр-бүрин көдлмш эклв. Театр көшгән секҗәнә, олн хәләһәчнр адһҗ йовна.

Галина ХЕЙЧИЕВА
А. Санджиевин цоксн зургуд