Сойлын гермүд ясгдх

07-04-2021, 16:21 | Таңһчин зәңгс » Сойл

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату бат тосхлтын объектсин тосхлт, реконструкц болн бат ясвр тетклһнә региональн штабин сүүр давулв. Терүнд таңһчин правительствин гешүд, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр, тосхлтын болн төсвин бүрдәцсин һардачнр орлцв.

Сүүрт Хальмг Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствин халхар тосхгдх объектсин тускар күүндвр болв. Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министр Түрвән Саглр Көтчнрә района Чкаловский болн Ик Буурла района Баһ Буурл селәдт сойлын гермүдт реконструкцин болн бат ясврин көдлмш ямр кевәр күцәгдҗәхин тускар зәңглв. Тер мет Троицкое селәнд бичкдүдин билг-эрдмин сурһульд, Элстд наадһасин, орс драмин болн комедин театрмудт болн Хальмг филармоньд ясврин көдлмшин йовудын тускар келҗ өгв.
– Селәдт сойлын гермүдт реконструкц болн бат ясвр келһнд һол оньг тусхаввидн. Мана таңһчин әмтнә җирһлин болн цаган сергмҗтәһәр давуллһна төлә сән таал тогталһн болн билг-эрдмән делгрүллһнд шишлң талвң бүрдәлһн эркн чинр зүүҗәнә, – гиҗ Хаска Бату темдглв.
Таңһчин Толһач райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнрла болн тосхлтын бүрдәцсин элчнрлә объектст күцәгдх көдлмшин диг-дара болн цаг-болзгин төр хәләв. Тосхлтын халхиг батрулхин төлә көдлмшән дигтә-даратаһар болн тохнятаһар зуралх кергтәг Бату Сергеевич заав.
Мана зәңгч