Селәдт хаалһс ясгдҗана

22-04-2021, 15:00 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун темдглсәр, мана таңһчд федеральн хаалһс бәәтхә, бәәрн хаалһс бас ясгдҗана. Тиигәд эн җил 13 дууна бәәрн чинртә хаалһс ясгдхмн. Давсн җилд олн зүсн көтлврмүдин медлд 18 дуунад хаалһ ясгдсн билә, 16 дуунад хаалһ тосхв, тер тоод Красный Партизан, Һашун Бурһст селәд күртл, Яшкуль селәнд Босхмҗин болн Очра нертә, Комсомольский селәнд болхла Нимгрә нертә уульнцст хату девскртә хаалһс тосхгдв. Селәд күртл хаалһс тосхлһнд таңһчин бюджетәс мөңг йилһдг деерән селәд дотр бәәдг хаалһс яслһнд болн шин хаалһс тосхлһнд субсидь йилһгднә. Селән һазрт бәәдг улст сән таал тогтаҗ эн туст көдлмшән цааранднь күцәхвидн, гиҗ таңһчин Толһач цәәлһв.
Олна эдлврт бәәдг бәәрн хаалһсин тосхлтд, реконструкцд болн бат ясврт таңһчин бюджетәс субсидь авх райодын муниципальн бүрдәцс йилһҗ авгдв. Удл уга эн кергт РМО болһнд 10 сай арслңга субсидь өглһнә туст бооцан батлгдхмн.
2019-ч җилд бәәрн чинртә хаалһсин бат ясвр күцәлһнд ут тоодан 130 сай арслң йилһҗ өглһнә туск бооцан батлгдсмн. Тер мөңгәр 20,7 дуунад хаалһ ясгдв. 2020-ч җилд болхла 19,9 дуунад хаалһст сән таал тогталһнд 120,4 сай арслң йилһгдсн билә.Тер мет давсн җилд Элстин меҗәд 80 дуунад хаалһ ясгдсн билә.
- Эн җил «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин медлд мана таңһчд 128 дуунад хаалһ ясхмн. «Каспий» Р-22 гидг хаалһин участкд ода ясврин көдлмш күцәгдҗәнә, энд хаалһин җисәг хойрас дөрвн күртл икдүлхәр зуралҗана. Энд ут тоодан 7,3 дуунад хаалһд хату девскр шинрүлгдхмн. Мана таңһчд хаалһс сән чинртә болн әәмшг уга болхин төлә аһу ик көдлмш кегдҗәнә, - гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
БАТАН Наталья