Бурхн-шаҗн делгртхә

24-04-2021, 16:48 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Урҗ өдр Әрәсәд, Моңһлд болн СНГ-н орн-нутгудт XIV Дала Ламин гегәнә күцц зөвтә элч, Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче болн Әрәсән номин академин Хальмг номин төвин һардач Куукан Виктория таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһҗ, хаврин сармудт болх керг-үүлдврмүдин тускар келҗ өгв.

«Геден Шеддуп Чой Корлинг» эс гиҗ Аршанск хурлын 25 җилин өөнд болн XIV Дала Ламин гегәнд ханлтан өрглһнә җилд нерәдҗ «Бурхн Багшин Алтн сүм» гидг Төв хурл кесг керг-үүлдвр зуралсн бәәнә гиҗ Хальмгин шаҗн лам харһлтын эклцәр келв. Пандемий учрсна ашт Төв хурл зәрм кемд үүлдсн уга, өөнин керг-үүлдврмүд чигн хооран саагдв, болв сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә зуралсн тоотан күцәхәр шиидвидн гиҗ шаҗн лам келв. Хальмгин шар шаҗнд сүзглдг улсин сурврар шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче одахн Ик Буурла района әрүн һазрар йовҗ мөргүл кев. Дарунь тиим әрүн чинртә керг Лаганя районд бүрдәгдв.
– 2015-ч җиләс авн мана таңһчд һурвн эрдньд көгҗмәр дееҗ бәрүллһнә керг-үүлдвр бүрдәгдсмн. Давсн җилд пандемий учрсна ашт бидн терүг давулсн угавидн. Урднь бидн 2020 җилд миңһн көгҗмч терүнд орлцх гиҗ зуралсн биләвидн. Тегәд эн җил бидн тер санаһан күцәҗ Үрс сар эклхлә хөн сарин 26-д фестивалиг давулхар бәәнәвидн, ода терүнд белдвр кегдҗәнә. Хөн сарин 1-д Көтчнрә района Ергенинский селәнд спортивн болн мөрнә урлдана байр болхмн. Терүнд гиигн көлгн шүүгдхмн, терүг Хальмгин шар-шаҗнд сүзглдг улсин ниицән зарлв. Эн өдрмүдт мана таңһчур ик күндтә гиичнр ирхмн гиҗ күләгдҗәнә. Үлгүрнь, Тыва Республикин Камба-ламин һардврт делегац, Агинск дацңгин бурхн-шаҗна академин ректор Чингиз Сультимов ирхмн. Күндтә гиичнр мана хурлд болх «төгрг ширән» сүүрт, номин-дамшлтын семинарт, Көтчнрә района Сарпа селәнд хурл секлһнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдврт орлцхмн. Мөрн сарин 28-с авн 30 күртл бидн Хальмг номин төвлә хамдан «Бурхн-шаҗна сурһуль: төрмүд болн делгрлт» гидг төрәр нарт-делкән номин-дамшлтын онлайн-конференц бүрдәҗәнәвидн. Терүнд нарт-делкәд нер һарсн номтнр, Хальмгин, Тыван, Бурятин, Агинск округин шар-шаҗна элчнр орлцхмн, - гиҗ Тэло Тулку ринпоче келв.
Әрәсән номин академин Хальмг номин төвин һардач Куукан Викториян келсәр, номин-дашлтын конференц бүрдәлһнд бурхн-шаҗна сурһуль заалһна төрәр өргн күүндвр болхмн. Терүнд Әрәсән бәәтхә, һазадын кесг орн-нутгудын нертә номтнр орлцҗ, эн чинртә төрәр ухан-тоолврарн хувалцхмн. Үлгүрнь, Венгрь орн-нутгт һучн һар җилдән үүлдҗәдг бурхн-шаҗна ик сурһульд ямр кевәр сурһуль давулгдҗахин тускар келгдхмн. Конференц онлайн болн оффлайн кевәр давулгдхмн, Бурхн Багшин Алтн сүмд, Хальмг номин төвд болн Б.Б.Городовиковин нертә ик сурһульд шишлң талвңгуд үүлдхмн, Төв хурлын ютуб каналд шуд эфир давулгдхмн.
Хальмгин шаҗн лам мана Төв хурлд бурхн-шаҗна ик сурһуль бүрдәлһнә тускар ухалҗ эн төриг күцәх әрүн күслтә бәәнә. Тегәд Тэло Тулку ринпоче эн туст күцәҗәх көдлмш эрк биш тиим ик сурһульд секлһнд туслх зөвтә гиҗ сангдна.

ДАВАН Наталья