Үрс Сарин йовудт

10-06-2021, 10:26 | Таңһчин зәңгс » Бурхн-шаҗна төрәр

Бурхн Багшин Алтн сүмин демч лам Йонтен гелң таңһчин райодар йовад, әмтнлә харһад, щаҗна йосрхл күцәҗәнә. «Өөрдин орна теңгрин саң» гиҗ тернь нерәдгднә.

Ода деерән Сарпан, Яшкулин, Көтчнрә, Хар Һазра, Яшалтан райодар йовад ирв. Шаҗна эн йосрхл яһҗ күцәгддгинь, терүнә учринь бас гелң цәәһлҗ өгнә. Кезәнә Үрс Сарин кемлә иим йосрхлыг хальмг хотдар даңгин кеҗ йовсинь Йонтен гелң тодлулв.
Йосрхл эклхин өмн терүнд белдәд умшх дегтриг әмтнд үзүлҗ медүлнә. Махакала, Окн Теңгр бурхдт, һазр-усна сәкүснд мөрглһнә ном тер дегтрт хальмг келәр орсн бәәнә. Тавн зүсн мал өсч-өргҗҗ йовтха гиҗ зальврдг ном күртл терүнд орсмн. Дегтриг Йонтен гелң болн номт Корнин Геннадий белдсмн.
Шаҗна эн керг-үүлдвр нань чигн райодар күцәгдхмн.
УШКАНА Сувсн