ОБЩЕЖИТЬД ЯҺҖ БӘӘCНӘ ТУСКАР

24-06-2021, 15:22 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Кесгәс нааран общежитьд бәәсн мини җирһлин тускар бичхәр седләв, болв даңгин цол уга болад, хооран сааһад бәәләв. Зуг одахн Элст балһсна негдгч тойгта микрорайонд кергәрн одад, тенд бәәдг общежить үзәд, дәкнәс эврәннь күслин тускар санув.
4-ч тойгта общежитьд би 1996-ч җиләс авн 2013-ч җил күртл биләв. Бүкл 17 җил! Эн общежитьд бәәхәс урд би эктәһән терүнә нег өрәтә патьрт бәәләв. Тиигхд би “Известия Калмыкия” газетин ах редакторин дарук болҗ көдлҗәләв. Нег өрәд эктәһән бәәхд нанд, идр наста залуд, эвго болад, тегәд бийдән нег онц бәәр олҗ авхар даңгин ухалад бәәләв. Нег дәкҗ тер цагин Элст балһсна толһач Владимир Шамаев тал одад, - 14 җилин туршт баһ наста мергҗлт болад балһсна чеерүдт зогсҗанав, зуг ода чигн патьр уга, арһта болхла төрим хаһлтн, гиҗ терүг сурлав. Газетин нерн деерәс мини нернд эрлһ бичтн, цааранднь тана төриг хаһлҗ үзхмн гиҗ Шамаев намаг иткүлв.
Тегәд удл уга балһсна һардврин шиидврәр нанд общежитьд нег өрә йилһгдсмн.
Келхд, давсн зун җилин 70-ч җилмүдин өрәлд эн общежить балһсна баһ наста көдлмшчнрин төлә тосхгдад, эдлврт орулгдла. Тиигхд эн өдгә цага общежитьд тоолгдсн болдг. Тер герт, киитн халун хойр уста әңг болһнд 4 өрә бәәдг мөн. Тегәд чигн юуһинь нуухв, өрәһән авчкад, йир ик байрта биләв. Харм төрхд, 90-ч җилмүдт мана орн-нутгт йир күнд бәәдл тогтснас көлтә мана общежить бас кесг җилмүдин туршт ясгдад уга бәәсмн. Аштнь эрсмүдин ширнь хагсад унад, шуурч одсн линолеум эләд, кесгтән цаһалһад уга герин дотрк орань борлад, йир му бәәдл һарв. Зуг тенд бәәнә гидгнь амр биш болв. Үвлднь киитн. Урдаснь терзин заагар цаас аль кенчр шахад дулалхар седв чигн, тер бийнь киитн болдмн.
Зуни кемд болхла бүтү халунд кииһән авхд күчр юмн билә. Сөөднь унтхин өмн хорад салькн ортха гиһәд үүд терз хойран секәд унтдг биләв.
Тер бийнь общежитьд бәәсн цаган бүләнәр тодлнав. Яһад гихлә энд бәәдг әмтнлә таньлдад үүрлдг болув. Хоорндан шатр наадад сул цаган давулдг биләвидн. Нег үлү Гагаша Һучнла болсн зүткмҗтә наадн даңгин тодлгдна. Зәрмдән нам өр цәәтл марһлдад суудг биләвидн.
Тиигхд мадниг Ик Чонса селәнәс ирдг медәтә күүкд күн даңгин серүлдмн. Өдр болһн долан часла эн мана давхрт ирчкәд: «Үсн! Шиңкән саасн үсн!», – гиҗ хәәкрдмн.
Ахрар келхлә, общежитьд бәәсн цагин туск дала тодлвр мартгдхш. Өдгә цагт тер гер ясвр уга тер кевтән бәәһә. Тенд бәәсн әмтн нурһлҗдан көдлмш уга улс мөн. Нанла тер цагла общежитьд бәәсн әмтнә ик зунь тендән бәәһә, зәрмснь нам сәәһән хәәҗ одв. Үлгүрнь, эн зургт үзҗәх Соня күүкд күн тендән бәәнә. Келхд, 2007-ч җилд бидн гергтәһән көдлмштән одхла, Соня мана отхн күүкн Эвелинаг йир килмҗтәһәр хәләһәд мана өрәд мадниг иртл күләһәд суудмн.
Шидр нарта чилгр өдрлә суусн хойр эмгн тал өөрдәд, мендләд, общежитьд яһҗ туссна тускар сурув. Теднә негнь Любовь Ивановна Мезенцева болв. Эн 84-та, Тюмень балһснд һарла. 50-ч җилмүдт Абушинов хальмг көвүнд мордад, дарунь залуһан дахад нааран нүүҗ ирсмн. Терүнә келсәр, урднь тедн балһсна 3-ч микрорайонд 3 өрәтә патьрт бәәсмн. Залунь “Калмтрестд” ик үүл дааҗала. Зуг герин эзн сәәһән хәәснә хөөн Любовь Ивановна зовлң эдлв, яһад гихлә күүкнь эн патьран хулдчкад, авсн мөңгән һарһчксмн. Әрә гиҗ общежитин өрәд күрсмн.
Наадк эмгн 85-та Арнюдан Валентина бәәҗ. Эн Көглт селәнд авалян сәәһән хәәтл бәәсмн. Һанцарн селәнд бәәхд күнд болад көвүнь экдән общежитьд өрә хулдҗ авсн болдг.
Эмгдин келсәр, 2022-ч җилд нурҗадг эднә герин ормд өдгә цага олн давхрта гер бәрхмн. «Тиигхлә общежитьд бәәсн цуг улст патьр өгхмн», – гиҗ эдн байрарн хувалцв.
ШААКУН Василий

ОБЩЕЖИТЬД ЯҺҖ БӘӘCНӘ ТУСКАР