Зурһан үрндән зүркни дуран өгнә

13-07-2021, 14:00 | Таңһчин зәңгс » Марєан

Шидр олн үртә өрк-бүлмүд дунд давулгдсн «Өрк-бүлин байрта агчм» гидг марһанд олн-әмтн дууһан өгәд, таасгдсн сән гисн зург йилһҗ авсна тускар бидн зәңглсн биләвидн. Тиигәд, Яшкулин района Чилгр селәнд бәәдг Марчеловихнә өрк-бүл эн номинацд диилвр бәрв. Байрин керг-үүлдврт олн үртә эк Анджелика отхн Анастасия болн Амр-Санан күүкн-көвүтәһән ирв.
Герин эзн Надвид Чилгр селәнд өсәд-боссн күн болна. Авальнь болхла Үстин района Үст селәнәс. Эдн зурһан үртә эк-эцк мөн. Баахн улс Хальмг ик сурһульд сурчасн цагтан таньлдад, хөөннь өрк-бүлән өндәлһсмн. Анджелика эрдмәрн тооч болна, эн күч-көлснә хаалһан Элстд казначействин заллтд эклсмн. Болв Надвид сурһулян төгсәхлә, эдн төрскн Чилгр селәнд нүүҗ ирв. Энд өсәд-боссн көвүд бөк бәрлдәнә халхар ик күцәмҗ бәрҗ, бичкнәсн авн спортар соньмсна. Надвид чигн бас бәәрн сурһульд сурчасн цагтан бөк бәрлдәнә секцд ордг бәәсмн, эн спортын мастерин кандидат болна, Хальмг ик сурһульд спортивн дацңд сурсмн. Эднә өрк-бүлд Сарң болн Батухан көвүд һархла, эцкнь бичкнәснь авн эднә цогц-махмуд батруллһнд ик оньг өгдг болв. Ода хойр көвүнь района болн таңһчин бәәтхә, Цугәрәсән марһаст орлцҗ, түрүн күцәмҗәрн эк-эцкән байрлулна. Эднә дамшач Пүрвә Николаевич Кекеев көвүд эрк биш сән күцәмҗ бәрх гиҗ ицнә.
Марһанд диилвр бәрсн өрк-бүлмүдиг ачлсн кемд Марчеловихниг спортивн, седвәртә, селәнә бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцдг өрк-бүл гиҗ темдглсн билә. Тернь учрта, Анджелика бас бичкнәсн авн спортар соньмсна. Сурһульч бәәсн цагтан эн гиигн атлетикәр болдг марһаст орлцҗ, төрскн сурһулин болн района нер харсч йовсмн. Тегәд эк-эцкәсн үлгүр авч үрднь бас чаңһ-чиирг, эвтә болҗ өсчәнә. Эдн хамдан дөөв наадна, велосипед унҗ селәнә бичкдүдлә сергмҗтәһәр амрна. Эн марһанд орлцхар эдн велосипед унҗ зурган цокулсмн. Дәкәд эдн Чилгр селәнд хальмг улсин 1-ч съезд болсн тууҗлгч герин өөр зурган цокулснь олн әмтнд таасгдв.
Цөөкн җил хооран баахн өрк-бүл экин сертификатын мөңгәр селәнд гер хулдҗ авв. Өрк-бүлнь өсәд бәәхлә, герән икдүлх кергтә болв. Эдн бань болн хот уудг сарул ик хора тосхҗ авв. Герин өөр эдн олн зүсн цецгүд, зер-земшин модд суулһҗ, эргндк һазриг кеерүлхәр шунна. Сүл хойр-һурвн җил хооран Надвид малын хош авад, бод мал асрдг болв. Өрк-бүлән теҗәхин төлә мал бәрхәр эн шиидв, амрлһна өдрмүдт күүкднь болн авальнь малын хошт дөң болна. Анджелика ода нилхән асрлһна амрлһнд бәәнә, болв сул цаг учрхла эн һуйрин зүүтә олн зүсн кегдлмүд болһҗ мөңг бас олна. Селәнә әмтн ямр нег байр, һарсн өдр болхла энүг әмтәхн хот болһхинь сурна.
– Ода Сарң болн Батухан зуни амрлһнд бәәнә, эн җил Саша күүкн 1-ч класст орхмн. Көвүд сурһулян сәәнәр сурна, сурһульд болдг марһаст, керг-үүлдврмүдт шунмһаһар орлцна. Кира болн Настя күүкд селәнә бичкдүдин садт орна. Отхн Амр-Санан күсдундур сарта, энүг цуһар эрклүлҗ, арднь орҗ хәләнә. Ахнрнь болн эгчнрнь энүнд цань уга дурта. Асхнднь серүн болхла, бидн велосипедәр йовҗ, селәнә бичкдүдин талвңд амрхдан дуртавидн, гиҗ баахн эк келнә.
Надвид болн Анджелика Марчеловихн олн үртә болхар сандг билә. Эдн нег-негән дөңнҗ, ниитә бәәнә, күүкдтән чик сурһмҗ өгхәр эврәннь авг-бәрцәрн үлгүр болхар зүткнә. Зурһан үрнь эк-эцкән дураҗ төрскн һазр-усндан эңкр улс болҗ өсхнь маһд уга.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: Анджелика Марчелова зурһан үртәһән


Зурһан үрндән зүркни дуран өгнә