• Зурһан үрндән зүркни дуран өгнә

  Шидр олн үртә өрк-бүлмүд дунд давулгдсн «Өрк-бүлин байрта агчм» гидг марһанд олн-әмтн дууһан өгәд, таасгдсн сән гисн зург йилһҗ авсна тускар бидн зәңглсн биләвидн. Тиигәд, Яшкулин района Чилгр селәнд бәәдг Марчеловихнә өрк-бүл эн номинацд диилвр бәрв. Байрин керг-үүлдврт олн үртә эк Анджелика отхн Анастасия болн Амр-Санан күүкн-көвүтәһән ирв.

  • 13-07-2021, 14:00
 • «Ээҗин келн – эңкр зөөр»

  Элст балһснд «Ээҗин келн – эңкр зөөр» гидг марһан болв. Бичкдүдин садмудт сурһмҗ авчах күүкд-көвүд төрскн келән ямаран кевәр меддгән марһана йовудт үзүлв.

  • 25-05-2021, 16:24
 • Мана сурєульчнр – «Ик завсрт»

  Одахн «Ик завср» («Большая перемена») гидг Цугірісін сурєульчнрин марєанд орлцачнр «ВКонтакте» гидг социальн гґлмд шин долан хонган он-лайн диг-дараєар эклв, энўні тґрнь «Шин љил – ик кўсл» («Новый год – большие цели») гиљ нерідгдв. Эн марєан Ірісін гегін-герлин министерствин дґњгір бўрдігдљіні.

  • 23-01-2021, 14:21
 • Улановихнә өрк-бүлиг йөрәв

  Экин сән Өдр угтҗ Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствд «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһанд диилвр бәрсн Улана Очрт болн Натальяд диплом бәрүлҗ өггдв. Эдн «Олн үртә өрк-бүл» гидг номинацд диилвр бәрв.

  • 30-11-2020, 12:23
 • Хальмгин нериг туурулсн Александр Базыров

  «Гиичлўллєні эрдмчнр» («Мастера гостеприимства») гидг Цугірісн марєан мана орн-нутгт давсн љилин ўкр сарин 13-д эклсн билі. Љилин туршарт марєана кесг девсњгин йовудт хамгин гиичлўлгч седклті улсиг йилєлхір зґвір ик кґдлмш кегдв. Марєан «Ірісі – цуг арєин нутг» гидг президентск платформин ул деер эн марєан бўрдігдлі. Хальмг Тањєчин сойлын болн зуульчллєна министерствин ах специалист Александр Базыров марєанд кўцімљті кевір орлцв.

  • 05-11-2020, 16:11
 • Кичгә Гелена «Абилимпикс» марһанд ончрв

  Шидр мана тањєчд «Абилимпикс-2020» гидг марєана региональн девсњ болв. Гемті-шалтгта улс дунд эрдмин марєана медлд «Социальн кґдлмш» гидг номинацд Кґтчнрі, Ўстин болн Лаганя райодын імтні социальн теткврин комплексн тґвмўдин кґдлічнр орлцв.

  • 26-10-2020, 16:51
 • Эњкр экін магтад

  Элст балєсна сурєульч Даван Александр Цугірісін марєанд єурвдгч орм эзлв. Экиннь Даван Натальян тускар кґвўн бичсмн. «Экин седкл ўрнд» гисн тоолвриг бичмр кґдлмштін Александр медўлв. Єурвн ўрндін экнь – Даван Наталья сурєуль-эрдм ґглєнд килмљін єарєсн деерін улсин сойл, авъясмуд, зањшал медљ, терўг љирєлдін бірдгиг єурвн ўрндін дасхсинь кґвўнь зааљ бичв. Экин селвгір кўўкнь Таня болн кґвўнь Саша кґгљмин болн хореографическ школ тґгсів.

  • 26-10-2020, 16:29
 • Элст балєсн марєанд орлцљана

  «Ірісін балєсн – келн-улсин шиидвр» гидг Цугірісін марєанд Хальмгин хотл балєсн орлцљана. Ірісін хамгин соньн, ґвірц, олн меддг болвчн эврі ончта болдган медўлсн балєсд марєана нўўрт єархмн. Марєан интернетин янзар кегдљіні. Імтн бийснь онлайн эв-арєар дууєан ґгч, марєана хамгин соньн балєсиг йилєлєнд орлцхмн.

  • 26-10-2020, 16:09
 • Марєана диилічнриг ачлв

  Эн љил хальмг улсин баатрльг дуулврин 580 љилин ґґн темдглгдљіні. П. Чонкушовин нерті искусствин колледжин оютнр дунд эн ґґнд нерідљ марєан давулгдв. Єаха сарин 24-с авн хулєн сарин 4 кўртл болсн марєанд эвріннь зурсн ўўдіврмўдін колледжин художественн іњгин оютнр белдљ ўзўлв. «Мана Љањєр» гидг нертієір болсн эн марєан оютнриг соньмсулад, эдн ик дуртаєар терўнд орлцв.

  • 19-10-2020, 15:08
 • Эрин һурвн наадн

  Нүүдг улсин әмдрлд эр эм күмc хойрин көдлмш йилһәтә. Күүкд күмнә сәәг герт орад меддг, залу күмнә сәәг кеер одад меддг гидг үлгүр бәәнә. Эм күмүс хот кедг, ишкә цокдг, хувц уйдг гертән бәәдг улс мөн. Эр күмнә җирһл эрм цаһан көдәд, үкл эгдго цаһан көдәд гиҗ хальмг цецн үг бәәнә. Эр күмүс мал хәрүлдг, хө һарһдг, аң-шову харвдг, дәәснлә дәәллцдг улс билә. Тиим учрас эр күмн саадган деләд харвхд мергн болх йоста, хортыг дархд чидлтә болх йоста, күлг унхд һавшун болх йоста.

  • 19-10-2020, 15:07