• Йилєін сін музеймўд ачлгдв

  Одахн мана тањєчд сурєулин йилєін сін музеймўдин марєана регионмудын девсњгин диилічнриг ачлв. Музеймўд, хорас эс гиљ булњгуд Тґрскін харсгч Алдр діінд Улан Іірмин селін болєна салдсмудын болн тылд кґдлљісн олн улсин єарєсн баатр йовдлын тускар келљ ґгх зґвті біісмн. Тиим «Тууљин санл» гидг нерті марєан-тґсвиг «Негдсн Ірісі» парть бўрдісмн.

  • 29-06-2020, 17:37
 • Кўч-кґлс харлєн - эдні єол оньгт

  Хальмг Тањєчин социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн кґдлмшір тетклєні министерств љил болєн «Кўч-кґлс харлєна сін гисн специалист» гидг марєа давулна. Эн керг-ўўлдвр кўч-кґлс харлєна Ґдрт нерідгдљ сін авъяст тохрв. Тањєчин организац-предприятьмўдт кґдлічнриннь тґлі сін кґдлмшч таал тогталєна, эрўл-менд харлєна болн производствд шарх-шав авлєнас саглуллєна тґрмўд хаєллєнд єол оньг ґгх неквр тівгдні. Тегід цуг эн тґрмўдиг кўцімљтієір хаєлдг организац-предприятьмўд хоорнд эн марєан бўрдігдні.

  • 27-05-2020, 15:38
 • «Љилин ґрк-бўл» марєан. ОЛН ЎРТІ УЛАНОВИХН ДИИЛВР БІРВ

  Љирєлин кўнд таалд туссн бичкдўдиг дґњнлєні сањгин седвірір мана орн-нутгт тавн љил дарандан «Љилин ґрк-бўл» гидг марєан давулгдљана. Терўнд орлцх ґрк-бўлмўдиг йилєљ авхин тґлі регионмудар марєана девсњ болна. Мана тањєчд эн марєан бас давулгдљ, «Олн ўрті ґрк-бўл», Баахн ґрк-бўл», «Ґвкнриннь авъяс хадєлљах ґрк-бўл» болн «Селін єазрт біідг ґрк-бўл» гидг номинацсар диилічнр йилєљ авгдна. Эн љил марєана финалд зурєан районас арвн ґрк-бўл орлцв. Одахн терўні аш диглгдљ, диилічнрин нерд медгдв.

  • 25-05-2020, 14:07
 • Дуучнрин дун сергмљті болв

  Элстд «Голос Калмыкии-2019» гидг марєан тавдгч кемдін болв. Тањєчин билгті бичкдўд намрин эн марєанд эртіснь белдні. Эн ґдр насарн олн зўсн баєчудар искусствин колледж дўўрні. Хальмгин нерті кесг дуучнрин ўўдігч љирєлд љивр ґгсн тііз деер эн ґдр неринь эк-эцкіснь, багшнраснь нань кўн меддго билгті бичкдўд єарч, дууна эрдмін зґрглљ жюрин оньгт тусхана.

  • 27-11-2019, 09:32
 • «Ицлин герт» ицл ґгні

  Хойр љил хооран Элст балєснд љирєлин кўнд таалд туссн кўўкд улсин болн бичкдўдин тґлі «Ицлин гер» гидг социальн хорєлд секгдсн билі. Терўг олн ўрті эк, седвірті баахн кўўкд кўн Наталья Аккай социальн тґсвсин марєанд шўўљ авсн грантын мґњгір секв. Эн кўўкд кўўні нерн мана тањєчд темдгті гиљ келљ болљана. Юњгад гихлі эн олна біідл-љирєлд шунмєаєар орлцна, энўні социальн тґсвсин тускар дару-дарунь зіњглні. Наталья Аккай тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) болн Элст балєсна Хургин депутатнрин суњєврт орлцла. Бидн шидр энўнлі харєад кўўндвидн.

  • 31-10-2019, 11:37
 • Љолачнр сін мергљлтін ўзўлв

  Тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министерств автомобильн кґлгн-кўчні халхин кґдлічнрин Ґдрин ґмн ґргнд октябрь сарин 26-д Элстд љолачнрин дунд марєа бўрдів. Цугірісін автомобилистнрин Нииціні Хальмг региональн организац (КРО ВОА) эн керг-ўўлдвриг давуллєнд дґњ болв. Љолачнрин марєанд йос заллєна органмудын болн кґлгн-кўчні предприятьмўдин элчнр орлцв. Эннь тањєчин Толєачин администрацин, правительствин аппаратын, эрўл-менд харлєна, сурєуль-эрдмин болн номин, финансин, тањєчд ўўлддг Федеральн казначействин заллтын болн УФСИН-і кґдлічнр орлцв.

  • 29-10-2019, 10:11
 • Эврі балєсан кеерўлх кўслті

  Май сарин сўл ґдрмўдт Воронеж балєснд «Зодчество VRN» гидг XII архитектурн форум болв. Терўні йовудт бичкн балєсдт сін кец-таал тогталєна тґсвсин Цугірісін марєана аш диглгдв. Хальмг Тањєчас эн чинрті марєанд Городовиковск РМО-н толєач Батыр Петров болн ГМО-н толєач Сергей Середа орлцв. Эдн Городовиковск балєснд Ленина нерті талвњд сін таал тогталєна тґсв жюрин оньгт тусхав.

  • 06-06-2019, 09:20
 • Áè÷êí õàðâà÷íð ä´ðëäöõ³â

  Êåç³í³ ìàíà ´âêíð áàéð áîëºíà éîâóäò ýðèí ºóðâí íààä äàâóëäã á³³ñìí. Á´ê á³ðëä³í, óðëäàí, íóì õàðâëºí îëí óëñ äóíä äóðòà ìàðºàí á³³ñìí. ¥äã³ öàãò áîëõëà ñààäãàð õàäãíü á³³òõ³, íóì ¢çñí ³ìòí ÷èãí õîâð. Òåã³ä ´äã³ öàãèí Õàëüìãèí õàðâà÷íð šèëä êåñã ä³êš õóðàä, íóì õàðâëº äåëãð¢ëõèí ò´ë³ ä´ðëä³ äàâóëíà.

  • 03-10-2017, 16:00
 • Èíæååâèõí - õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë

  Îäàõí Ýëñòä òàœº÷èí óëñèí ¢¢ä³ëòèí Ãåðò "Õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë" ("Ñåìüÿ ãîäà") ãèäã òàœº÷èí ìàðºàí áîëâ. Ýí¢ã òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ³ìòèã ê´äëìø³ð òåòêëºí³, ñïîðòûí áîëí áàº÷óäûí ïîëèòèêèí, ñîéëûí áîëí òóðèçìèí, ñóðºóëü-ýðäìèí áîëí íîìèí ìèíèñòåðñòâñ, ÇÀÃÑ-èí Çàëëò, òàœº÷èí áàº÷óäûí öóòõëœ, "Íèèëâð" ãèäã áààõí ´ðê-á¢ëì¢äèí îëíà íèèö³í á¢ðä³ñí áîëäã. Ìàðºàã áàéðèí á³³äëä ñåêš, òàœº÷ ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ³ìòèã ê´äëìø³ð òåòêëºí³ ìèíèñòð Ìàðèíà Îëüçÿòèåâà é´ð³ëèí ¢ã êåëš, êåðã-¢¢ëäâðò îðëöà÷íðò ê¢ö³ìš äóðäâ.

  • 15-06-2017, 14:39
 • Áóéí÷ ñåäêëèí çàëìšàð

  Ìàíà òàœº÷ä ýðìäãò³ áè÷êä¢äò áîëí îëí ¢ðò³ ´ðê-á¢ëì¢äò ä´œ áîëäã îëíà íèèö³ñ áຠáèø á³³í³. Áàñ òèèì ñîöèàëüí ç´ð¢ëëò³ð ¢¢ëääã áàëºñíà íèèö³ã Âëàäèìèð Ìó÷àåâ ÷àäìã êåâ³ð ºàðäíà. Ýí¢í³ ºàðäšàõ îëíà íèèö³í òàâí šèë õîîðàí òîãòñìí.
  Òåð¢í³ñ íààðàí ´ðê-á¢ëì¢äò òóñòà îëí êåðã-¢¢ëäâðì¢ä á¢ðä³ãäñí áîëäã. Êåëõä, ´íð ´ðê-á¢ëì¢äèí áè÷êä¢ä Ëàãàíü áàëºñíä îäš, Ê´ê òåœãñèí ê´â³ä àìðâ. Òåð ìåò Ïóøêèíî áàëºñíóð îäš, êåðã-¢¢ëäâðò îðëöñìí.

  • 19-04-2017, 15:41