Мана сурєульчнр – «Ик завсрт»

23-01-2021, 14:21 | Таңһчин зәңгс » Марєан

Одахн «Ик завср» («Большая перемена») гидг Цугірісін сурєульчнрин марєанд орлцачнр «ВКонтакте» гидг социальн гґлмд шин долан хонган он-лайн диг-дараєар эклв, энўні тґрнь «Шин љил – ик кўсл» («Новый год – большие цели») гиљ нерідгдв. Эн марєан Ірісін гегін-герлин министерствин дґњгір бўрдігдљіні.

Эн тґрір болљах долан хонгин эргцд сурєульчнр соньн кесг тоот медљ авх, тер тоод эвріннь билг-эрдмін ямаран кґдлмшт олзлљ болхан, олн-зўсн эв-арєан яєљ делгрўлхін болн цаган яєљ тустаєар олзлхан медљ авх. Тер мет 2021-ч љилд кўціх єол кўслин зура тогтаєад, терўгін ўўдігч кевір медўлх. Долан хонгин єоллгч керг-ўўлдврин йовудт арвтнр яєљ кўцімљд кўрсін келљ ґгх.
Долан хонгин шуд эфирин єардачнр болљ Московск мўљіс Наталия Комарова болн Ямало-Ненецк автономн округас Максим Древинский ўўлдв.
Туула сарин 18-д шин долан хонгт «Бийдін тааста кґдлмш яєљ олљ авхмб» гидг онлайн-лекторий болв, терўні йовудт паралимпийск усчллєна делкін чемпионк, седкўлч Александра Агафонова дурта эрдмін яєљ шўўљ авхин тускар келљ ґгв.
Кўслін тохрахин, кўслдін кўрхин тґлі ямаран ўўлдвр кўціхин тускар дарук ґдртнь болсн харєлтд баєчудын дамшулач болн блогер Анна Киселёва сурєульчнрт келљ ґгв.
Туула сарин 21-д «Эв-дован (soft skills) яєљ ґргљўлхин туск» онлайн-лекторийд дамшлтарн тележурналист Денис Полунчуков хувалцв. «Яєљ цугинь цаглань кўціхмб – тайм-менеджментин нуувч» гидг тґрір болсн шуд эфирт арвтнр цаган яєљ дигті-даратаєар бўрдіхин тускар медљ авв.
«Ик завср» («Большая перемена») марєанд Хальмг Тањєчин кесг сурєульчнр кўцімљтієір орлцв. Эдніс зірмнь диилічнр эс гиљ призермуд болв, тер тоод райодын сурєулин элчнр мґн. «Ірісі – цуг улст ик арє ґгдг орн-нутг» гидг Ірісін Президентин тґсвір эн марєан болљана. Тўрўн марєанд орн-нутгин цуг регионмудас 1 сай єар сурєульч орлцв. Арвт болєн бийін ўзўлід, эвріннь зањ-бірцін чањєах зґвті гисн кўслиг марєан тівљіні.
Тўрўн марєана ашнь «Артек» МДЦ-д 2020-ч љилд болсмн. 600 арвт диилічнр болв, тер тоод 9–10 классмудын 300 сурєульч болн бас тедў 11-ч классин элчнр мґн. Эдн цугтан ик мґрієір ачлгдв. Билгті сурєульчнран диилврт белдсн багшнр 150 мињєн арслњга мґрієір ачлгдв.
Эн марєан ода љил болєн бўрдігдід бііх. Удл уга 2021-ч љилин моєа сарин 28-д, эн љилин марєан эклх.
Хальмг Тањєчин сурєульчнр эн марєанд сін дамшлт хоршаєад ода дарани дґрлдінд белдљіні. Олн-зўсн тґрір эдн тґсвсін харсх зґвті, тер кемд шин эв-арє, олн-зўсн кейсмўдиг олзлх кергті. Эн туст хальмг арвтнр ик дамшлт хоршасн бііні, яєад гихлі эдн урднь Цугірісін тиим марєанд орлцљала, тањєчин цуг школмуд гилті энд сін белдврін ўзўлсмн.
Сурєульчнриг физикір, химийір, биологийір болн нань чигн номар соньмсуллєнд, арвтнрин сурємљ ґргљўллєнд «Ик завср» марєан ик тусан кўргљіні, энўні зерглін љил ирвіс ґргљід йовхнь лавта.
ЉААХАН Бадм