Хальмгин нериг туурулсн Александр Базыров

05-11-2020, 16:11 | Таңһчин зәңгс » Марєан

«Гиичлўллєні эрдмчнр» («Мастера гостеприимства») гидг Цугірісн марєан мана орн-нутгт давсн љилин ўкр сарин 13-д эклсн билі. Љилин туршарт марєана кесг девсњгин йовудт хамгин гиичлўлгч седклті улсиг йилєлхір зґвір ик кґдлмш кегдв. Марєан «Ірісі – цуг арєин нутг» гидг президентск платформин ул деер эн марєан бўрдігдлі. Хальмг Тањєчин сойлын болн зуульчллєна министерствин ах специалист Александр Базыров марєанд кўцімљті кевір орлцв.
Шидр Москвад ВДНХ-д марєана товчлгч девсњгнь болв. Хойр хонгин туршарт урдк девсњгўдиг дављ єарсн 186 кўн эвріннь тґсвін харсв. Мана Александр чигн імтніс ард ўлдлго эвріннь тґсвін сін кевір олнд медўлљ чадв.
Марєанд орлцхар 20935 кўн эрлє орулљ ґгсмн. Деер заагдсар кесг девсњгиг 186 кўн дављ єарсмн. Соньн эн марєан гиичлўллєиг делгрўллєні индустрийин Цуг келн-улсин ниицін президентск платформин кемљінд эн керг-ўўлдвриг бўрдісмн. Зуульчллєна индустрийиг делгрўллєнд йовуд ґгх эн ўўлдвр олн улсин оньгиг эзлв.
Хальмгин элч Александр Базыров цуг девсњгўдиг сіінір давв. «Хар єазр» заповедникин визит-тґвин тґсвиг Цугірісін кемљінд Александр олнд ціілєљ ўзўлв. Энўні тґсвиг хілісн імтн эрк биш Хар єазрт ирљ, визит-тґвіс зуучллєан эклхір шиидснь лавта. Тедў дўњгі иткмљтієір, єольшгар Александр тањєчд ирсн улсиг ямаран кевір тосљ авдгинь ўзўлв. Нўўдл улсин авъясмудыг сііхн ўзўлід, ирсн гиичд цуг сін тоотыг ўзўлдгиг, тевчљ хотын імтіхніснь тоодг, йґріл келљ, урн ўгин зґґрлі таньлдулдгинь йосн кевір Хальмгин элч медўлљ чадв. Ірісін ик аєуд Москваєас кўсдундур дууна єазрт иим ґвірц келн-імтн бііхинь медљ авхд марєана орлцачнрт соньн болв. Ўвлднь ик зуудан цасн ордго, тер тґлід Хар Єазр гиљ нерідгдсн ончта єазрт тањєчд біідг ањ-аєрусиг, љивртнриг, ўзўлдг заповедник секід, терўні зуульчллєна авлгч кўчинь ґскхір терўнд визит- тґв бўрдісиг Александр олмєа хурц келірн медўлљ чадв.
Марєана ашар экспертмўд 62 диилічин нериг илдкв. Тедні тоод Александр Базыров орв. Цуг эднд сурєуль-эрдмін ґґдлўлх сертификатмуд, онц министерствсин мґрі болн ханлтын бичгўд, тер тоод туриндустрийин Цугірісін Нииціні мґрі болн бичгўд бірўлљ ґггдв. Келхіс, баєчудын кергўдір бііх министерств, йиртљмин зґґрин министерств, баєчудын тґрір ўўлддг федеральн агентств, туриндустрийин кесг бўрдіцс эн марєаг дґњнв.
Диилічнрин тґсвиг цааранднь біідл-љирєлд тохралєнд нерті імтн, медрлті мергљлтнр – ресторатормуд, отелин залачнр болн йосна органа элчнр дґњ болхмн. «Ірісі – цуг арєин нутг» гидг платформин ул деер 26 халхар тґсвс, марєас, хіліврмўд бўрдігдљ, олн дунд ик кґдлмш кегдљіні. Імтні тер дотр баєчудын шунлтыг болн седвіриг дґњнх кўцлтієір секгдсн эн ик керг-ўўлдврин эклцд Ірісін Президент Владимир Путин бііні. Эн платформин ўўлдвриг залљ йовулљах автономн коммерческ биш организац социальн халхар імтні шунлтыг делгрўлхір кўн болєн эрдмин халхарн уралан зўткљ делгрхин тґлід кергті цуг таал тогталєар ґдгі цагт тохнята ўўлдвр кўціљіні. Тиим нег керг-ўўлдврнь «Гиичлўллєні эрдмчнр» гидг Цугірісін марєан болв.
Марєана ашиг диглљієід, «Ірісі – цуг арєин нутг» гидг АНО-н генеральн директор Алексей Комиссаров келсір, «Гиичлўллєні эрдмчнр» гидг марєаг цааранднь кех седклін медўлв. Иим марєас седвірті олн імтиг ўзўлні. Ірісін туриндустрийиг делгрўлх нань чигн тґсвс президентск эн платформд кўцігдхмн. Марєанд орлцачнрин, экспертмўдин, хамдан эн марєа бўрдісн цуг бўрдіцсин тоолвриг тоод авад, шињљлід, дарани марєаг кех кўсл бііні. Ямаран чигн кергт йосна дґњ кергті болна. Иим марєасин йовудт тањєчин элч орлцљ, Хальмгин зуульчллєна ке-сііхн тоотын тускар зарлснь ик урмдта йовдл болљана.
Марєана дииліч Алесандр Базыровин келсір, юмнас іілго ямаран чигн марєанд орлцљах кергті. «Тоомсрта ик марєанд орлцлєн энтн йириндін кўцімљ, уралан дікн нег ишкдл болљана», – гиљ Александр тоолљана. Ашлгч девсњд орлцсн кемлі Александр олн экспертмўдлі ґґрхн таньлдад, Хальмгин тускар келљ ґгід, иргчдін нґкцљ ўўлдлєні туск зураєарн хувалцв. Кезіні мана ґвкнр келсір, «зун кўўні чирі ўзхір, нег кўўні нер мед». Александр болхла, эрдмин ґслтднь туслсн марєана йовудт зун кўўні нериг медљ, теднлі таньлдв.
Цуг Ірісін кемљінд зуульчлє ямаран халхар делгрхиг, альд терўг сіінір делгрўлљ чадх улс бііхиг марєан медўлв.

Галина ХЕЙЧИЕВА