Улановихнә өрк-бүлиг йөрәв

30-11-2020, 12:23 | Таңһчин зәңгс » Марєан

Экин сән Өдр угтҗ Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствд «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһанд диилвр бәрсн Улана Очрт болн Натальяд диплом бәрүлҗ өггдв. Эдн «Олн үртә өрк-бүл» гидг номинацд диилвр бәрв.
Эн җил пандемий учрснас иштә Москвад Государственн Кремлевск Бәәшңд болдг байрин хург болсн уга. Тегәд Цугәрәсән марһанд диилвр бәрсн өрк-бүлмүдт ачлвринь регионмудт йовулсмн. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун даалһврар таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Марина Улановихнә өрк-бүлд ачлвринь бәрүлҗ өгв. Эн марһана бүрдәһәчнр диилвр бәрсн өрк-бүлд Диплом болн ноутбук илгәв.
- Насни дигт күрәд уга бичкдүдиг асрҗах сән гисн өрк-бүлмүд дунд иим марһа давулдгнь ик чинр зүүнә. Тер соньн улсиг йилһҗ авч, өрк-бүлин чинр өөдлүлҗ, эк-эцкнр дааврта болдгиг медүлнә. Хөвтә-кишгтә Улановихнә өрк-бүл болн талдан мана өрк-бүлмүд баһчудт сән үлгүр болна. Марһанд диилвр бәрснләтн йөрәҗәнәвидн, эрүл-менд болн сән-сәәхн бәәтн, – гиҗ Марина Петровна дурдв.
Темдглхәс, Хальмг Таңһчин өрк-бүлмүд Цугәрәсән марһанд күцәмҗтәһәр орлцҗ, эрк биш дииләчнрин тоод орна. 2016-ч җиләс авн мана таңһчд Цугәрәсән «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг марһана региональн девсң давна.

Мана зәңгч