Кичгә Гелена «Абилимпикс» марһанд ончрв

26-10-2020, 16:51 | Таңһчин зәңгс » Марєан

Шидр мана тањєчд «Абилимпикс-2020» гидг марєана региональн девсњ болв. Гемті-шалтгта улс дунд эрдмин марєана медлд «Социальн кґдлмш» гидг номинацд Кґтчнрі, Ўстин болн Лаганя райодын імтні социальн теткврин комплексн тґвмўдин кґдлічнр орлцв.
Марєанд орлцачнрин мергљлтиг болн медрлиг шишлњ комиссь ўнлв, терўг тањєчин социальн делгрлтин министрин дарук Єірін Ольга єардв. Коронавирус гемин туст нірн біідл учрснас ишті марєан эн љил алс-зіієин кевір болв. Марєанд ґггдсн даалєврмудыг кўцісні хґґн диилічнр йилєгдљ авгдв. Тегід «Социальн кґдлмш» гидг номинацд Кґтчнрі района імтні социальн теткрвин комплексн тґвин социальн кґдліч Кичгі Гелена цугтаєаснь ик балл хоршаљ авад, диилвр бірв. Лаганя района КЦСОН-а элч Ниљиндін Басана хойрдгч орм эзлв, Ўстин района комплексн тґвин социльн кґдліч Хаман Валентина єурвдгчнь болв.
«Абилимпикс 2020» марєана региональн девсњгин диилічнрт диплом болн мґрі бірўлљ ґггдв. Кичгі Гелена мана тањєчин нерн дееріс Цугірісін чемпионатд орлцхмн.
ДООЉАН Наталья