«Ээҗин келн – эңкр зөөр»

25-05-2021, 16:24 | Таңһчин зәңгс » Марєан

Элст балһснд «Ээҗин келн – эңкр зөөр» гидг марһан болв. Бичкдүдин садмудт сурһмҗ авчах күүкд-көвүд төрскн келән ямаран кевәр меддгән марһана йовудт үзүлв.

Элст балһсна сурһуль-эрдмин заллт болн Бурхн Багшин Алтн сүм хамцу үүлдҗ эн соньн болн сурһмҗин чинртә керг-үүлдвриг күцәв.
Марһанд 25 садын 28 бичкн орлцв.
Марһанд хойр номинац бәәсмн. Бичкдүд шүлг умшх болн амн үгин зөөр меддгән үзүлх зөвтә билә. Хальмг шүлгчнрин шүлгүд эдн умшв. Йөрәл, шаваш, магтал меддгән чигн бичкдүд үзүлҗ чадв.
Марһанд диилвр бәрсн күүкд-көвүдт мөрәһинь бәрүлҗ өглһнә байрин керг-үүлдвр Хальмгин төв хурлд болв. Элст балһсна һардврин сурһуль-эрдмин заллтын һардач Эрнҗәнә Арслң болн хурлын һардач Йонтен гелң хальмг келән сәәнәр меддгән үзүлҗ, марһанд диилвр бәрсн бичкдүдт Күндллһнә һашгуд, белгүд бәрүлҗ өгв. Җирһлднь эдниг харсҗ йовх бу эднд белглснь, эврәннь түрүн ачлвран эдн хамгин сәәхн болн әрүн һазрт – Хальмгин төв хурлд авснь ик байрта йовдл болв.
Элст балһсна һардврин сурһуль-эрдмин заллт Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпочед эн марһа бүрдәлһнд дөң болсинь, өсч йовх бичкдүдт оюни болн шагшавдын сурһмҗ өглһнд ик тәвцән орулҗ йовхинь темдгләд, Ханлтын бичг нерәдв. Хальмгин бичкдүдт төрскн кел дасхлһар, улсин амн үгин зөөрлә таньлдуллһар бичкдүдин сурһулин бүрдәцст баһ биш көдлмш кегдҗәхинь марһан медүлв.
УШКАНА Сувсн