Туста харєлт болв

21-08-2021, 16:41 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Хальмг Тањєчд бає наста багшнриг региона халхас нег дікљ дґњнлєні керг-ўўлдврин кемљін ґсчіні
Єаха сарин нег шинин ґмн Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элстин 23-ч тойгта дунд сурєульд харєлт кев. Энд стадион тосхлєна кґдлмш кељіні, тиим сін таал сурєульчнрин болн эн районд біідг олн улсин тґлі тогтахин кергт «Негдсн Ірісі» партин «Бичкдўдин спорт» гидг тґсв кесг эв-арє ґгчіні.

«Багш болєна кґдлмш онц дааврта, тегід тедні олнд туста ўўлдвриг зґвті кевір ўнлх кергті, тернь тањєчин єардврин тґлі ик чинр зўўљіні», – гиљ Бату Сергеевич темдглв.
Региона Толєач тањєчин залврла хамдан багшнриг дґњнлєні керг-ўўлдвриг цаг ирвіс ґргљўлід йовна. «Онц сін таалд багшнр кґдлтхі гиљ бидн кўсл тівљінівидн, тўўні тґлі кесг тоот кўціљінівидн, тер тоод тедні материальн тетклєні тґр хаєллєнд єол оньган ґгчінівидн», – гиљ Хаска Бату дікн нег темдглв.
Тањєчин бає наста багшнр селіні болн балєсна сурєульд улм олар иртхі гиєід региона халхас нег дікљ ґгдг дґњнлтин кемљін Элстин мергљлтнрин тґлі 100 мињєніс авн 200 мињєн кўртл ґсчіні. Селін єазрт кґдлдг баєчудт 300 мињєн арслњга дґњнлт ґггдх.
Классин єардвр кўціљідг багшнрин чинринь ґґдлўлх кергті гиљ Бату Сергеевич келв. Туслњ эдні тґлі эн љиліс авн дґњнлтин керг-ўўлдвриг региона єардвр хіліх.
«Тиим кевір бидн мана тањєчин олн імтні љирєлинь ясрулљанавидн, хамгин тўрўнд мана багшнрт, эмнлєні, селіні эдл-ахун салврин кґдлічнрт килмљін ґгчінівидн. Эдні ўлмід Хальмг Тањєчин болн орн-нутгин олн улсин иргчнь бііні. Эн болн нань чигн салврин ветеранмудт тедні кўч-кґлсні тґлі ханлтан ґргљінівидн. Эдн мана тґрскн тањєчин делгрлтд ик тівцін орулљана. Тедні ўўлдвр бас ўнн-чикір ўнлгдтхі гиєід бидн кесг тоотыг кўціљінівидн», – гиљ Бату Сергеевич немљ келв.
ГРИГОРИН Санл