Халун зүркнднь хальмг теегнь хантрата

24-08-2021, 15:00 | Таңһчин зәңгс » Санл

Шидр Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцач, «Хальмг үнн» газетин шунмһа түүрвәч Увшин Нәдвд насан барсна туск һашута зәңг ирв. Надвид Убушиевич давсн җилд 95 насна өөнән темдглсн билә. Ончта өөнән темдглсн ветеран энүг йөрәхәр ирсн гиичнрлә хамдан хальмг би бииләд, зөвәр наста болв чигн заглюн бәәхиг герчлсмн. Һундл төрхд, аврлт уга дәәнә, Широковск ГЭС тосхлһна, тууврин күчр зовлңгиг дааҗ һарсн ветеран гемин уршгар сәәһән хәәв.
Увшин Нәдвд Баһ Дөрвдә района Зурһан хотнд төрҗ һарсмн. Бичкн цагасн авн эн ах улсла зерглҗ өвс хадлһна, хөд хәрүлһнә көдлмшт орлцдг билә. 1943 җилин намрар Надвид Убушиевич Орджоникидзе балһснд сурһулин төвд белдврт орлцад, ефрейторин цол зүүһәд, пулеметчик болҗ дәәнд орлцв. 1944 җилин лу сард эн цуг хальмг салдсмудла хамдан Широковск ГЭС тосхлһна көдлмшт тусв. Сиврин һазрт эн хөвән олҗ авад, 1948 җилд Харкчн Улюмджиевна авальтаһан өрк-бүлән өндәлһсмн. Хальмг улсин нер цеврләд төрскн һазрурн хәрх зөв өгхлә, эднә өрк-бүл Баһ Дөрвдә районд ирҗ бәәв. Энд Увшин Нәдвд һуч һар җилдән мал асрлһна халхд күцәмҗтәһәр көдлҗ, нертә малч болҗ нер һарсмн. Эн шин төл авлһна зураг, мах, ноос өглһнә шаңһа даалһвриг давулҗ күцәһәд, нүүрлгч малчин тоод йовсмн.
Сүл җилмүдт Надвид Убушиевич Троицк селәнд көвүн-бертәһән бәәсмн. Харкчн Улюмджиевна авальтаһан эдн зурһан үрән өскҗ, арвн хойр ач-зеетә болн 15 җич-зеенчртә аав-ээҗ хойр болсмн. Олн җилин туршарт үнн чик-седклтәһәр көдлсн төләдән Увшин Нәдвд кесг ачлврмудар, өөнин медаляр болн Күндллһнә һашгудар ачлгдсмн.
Увшин Нәдвд хальмг улсин тууҗд, сойлд, өвкнриннь авъяс-заңшалд йир дурта, хальмг келндән хару, төрскн һазр-усндан эңкр күн бәәсмн. Олн җилин эргцд медәт таңһчин «Хальмг үнн», Баһ Дөрвдә района «Теегин шинрлт» болн Целинн района «Шин җирһл» газетмүдин редакцсла бат залһлда бәрҗ, шунмһа түүрвәч болҗ үүлдсмн. Төрскн Баһ Дөрвдә һазрин тууҗин тускар, кезәңк тууль-домг, авъясмуд бичҗ, олн умшачнрин оньгт тусхадг бәәсмн. Тер мет дәәнә цага тодлврмудан, Сиврт үзсн зовлңгин, нег һазра улсин тускар бичдг билә. Дорас өсч йовх баһ үй өвкнриннь авъяс, заңшал, авг-бәрц медҗ дасч авхин тускар ухалад, Надвид Убушиевич медсәрн хувалцдг бәәсмн.
Надвид Убушиевич билгтә, цецн ухата күн бәәсмн. Эн «Теңгрин темән» гидг фильмд орлцсмн. Келхд, эн фильмд һазр тәклһнә авъяс үзүлснә хөөн йосндан хур орснь үүдәгч багд орлцсн улсиг өврүлсн билә.
90-ч җилмүдт мана газетд Муутян Инҗә, Увшин Нәдвд, Бадмин Николай, Элдән Эрднь, Бадмин Борис, Дорҗин Лиҗ дару-дарунь барлгдҗ, шунмһа түүрвәчнр бәәсмн. Долан хонг болһн эднәс бичг ирдг бәәсиг сәәнәр тодлнав. Һундл төрхд, эндр эдн мадн дунд уга. Эн шунмһа түүрвәчнр дундас ор һанцарн үлдсн Увшин Нәдвд бас бурхн болв.
«Хальмг үнн» газетин көдләчнр Төрскән харсгч Алдр дәәнә ветеран, мана итклтә умшач болн түүрвәч Надвид Убушиевич Убушиев сәәһән хәәснд өрк-бүлднь һундл төрҗ, зовлңгинь хувалцҗана. Үнн һазртан күрч, сәәни орнд төртхә!
ДООҖАН Наталья