Бәәрн улст месллһ кеснь темдгтә

28-04-2022, 10:57 | Общество, Таңһчин зәңгс

Эн җил П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһн 120 җилин өөнән темдглхмн. Ончта өөн угтҗ эмнлһн таңһчин эрүл-менд харлһна министерствлә хамдан хирургудын номин-дамшлтын конференц бүрдәв. «Хирургийин чинртә төрмүд» гидг төрәр болсн конференцд Аһш, Әәдрхн, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва балһсдас нертә эмчнр орлцхар ирв. Конференцд урологическ, гүлгн болн проктологическ халхин гемәс хөрлһнә туст месллһ келһнд олзлгдҗах эв-арһсин тускар илдкл кегдв. Бас тер мет конференцд орлцсн эмчнр эврә мергҗлтән иткүлҗ, таңһчин әмтнд месллһ кев.

Керг-үүлдвриг таңһчин эмнлһнә ах эмч Александр Калаев нүр үгәр секәд, орн-нутгин нүүрлгч эмчнр байн дамшлтарн хувалцхар ирснь өдгә эв-арһсла таньлдҗ мергҗлтән өөдлүлхд туслхнь лавта гив. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова конференцд орлцачнрт йөрәлин үгән келҗ, пандемий учрснас иштә хойр җилин туршарт иим харһлтс давулгдсн уга гив. Тегәд дәкн иигҗ хамдан цуглрҗ, гемтә улст дөң күрглһнә халхд олзлгдҗах шинрлтслә таньлдҗ болхиг темдглв. Таңһчин эмнлһн зун һар җилин туршарт бәәрн улсин әм аврлһнд церглҗ йовна, эн цагин эргцд эрүл-менд харлһна көдләчнр кесг миңһн күүнд дөң болв. Таңһчин һоллгч эмнлһнә бүрдәц цааранднь чигн күцәмҗтәһәр үүлдҗ делгрҗ йовхиг дурдв. Әрәсән орн-нутгин Хүүвин депутат Башанкан Бадм таңһчин һоллгч эмнлһнә көдләчнриг ончта өөнлә бас йөрәҗ, энд дамшлтта болн мергҗлттә эмчнр көдлҗәхиг темдглв.

– Мана таңһчин эмнлһн 120 җилин өөнән темдглҗәнә. Келхд, Москва балһснд иим ик тууҗта эмнлһнә бүрдәцс дала биш, зәрмснь хөрн җилдән үүлдснә хөөн хаагдв. Болв мана эмнлһн цагин некврлә ирлцҗ үүлдҗ делгрҗәнә, энд кергән сәәнәр меддг улс көдлҗәнә. Энд урологическ, хирургическ халхс сәәнәр делгрҗәнә, өөрхн иргчдән гүлгн гемәс хөрлһнә әңгин шин бәәрн тосхгдхмн. Эндр урологуд, онкологуд болн хирургуд чинртә төрмүдәр өргн күүндвр кеҗ, ухан-тоолврарн болн дамшлтарн хувалцхмн. Хөөннь талдан халхин эмчнр бас иим харһлтс бүрдәхмн гиҗ зуралгдҗана. Эн керг-үүлдвр мана эмчнрт шин медрл хоршалһнд, талдан эмнлһст ямаран месллһс кегддгиг, ямр нег гемәс хөрлһнд ямаран шинрлтс болн эв-арһс олзлгдҗахиг эдн медҗ авхд туслх. Иим харһлтс эрк биш кергтә. Дәкәд Б.Б.Городовиковин нертә КалмГУ-д эмнлһнә дацң секгдхмн, тегәд иим номин-дамшлтын керг-үүлдврмүд бүрдәх кергтә, – гиҗ Бадм Николаевич келв.

Конференцин көдлмшиг урологическ халхин эмчнр секв. Таңһчин эмнлһнә урологическ әңгин һардач Сарңга Валерий түрүн илдкл кеһәд, уудг усна болн экологин туст нәрн бәәдл тогтсиг цәәлһв. Тиигәд, 2019-ч җиләс авн 712 күүнд месллһн кегдсн болв. Харм төрхд, нурһлҗ 30-55 наста улс дунд бөөртән гемтә улс харһна. 2020-ч җиләс авн эдн лазер олзлҗ месллһ кедг болв. Нертә хирург А.Бурназяна нертә инновацин болн медико-биологическ ик сурһулин тиңкмин доцент Денис Мазуренко әңгин эмчнрлә дамшлтарн хувалцҗ нөкцҗ үүлдҗәхин тускар Валерий Гаврилович темдглв.

Аһш балһсна клиническ эмнлһнә урологическ әңгин һардач Владимир Верещагин, Подольск мүҗин клиническ эмнлһнә урологин әңгин һардач Вано Шадури, А.Бурназяна нертә инновацин болн медико-биологическ ик сурһулин тиңкмин доцент Денис Мазуренко, Әәдрхн балһсна Мариинск клиническ эмнлһнә әңгин һардач Владимир Ляшенко, Әрәсән колопроктологудын ниицәнә гешүн, профессор Виталий Грошилин, Ростовск ик сурһулин анестезиологин тиңкмин доцент Дмитрий Мартынов илдкл кев. Конференцд орлцачнр чинртә төрмүдәр илдкл кеҗ эврә эв-арһсин тускар келсн деерән таңһчин әмтнд месллһ кев. Тиигәд, хойр өдрин туршарт эдн арвн күүнд месллһ кеҗ, бәәрн эмчнрлә дамшлтарн хувалцв.

ДООҖАН Наталья