Медәтнриг байрлулхар

12-08-2023, 09:45 | Общество

Приютна района әмтнә социальн теткврин комплексн төвин улд «Мобильная парикмахерская» гидг туслмҗ бүрдәгдв. Социальн көдләч Елена Паукова хамдан көдлҗәх үүрмүдтәһән хамдан района медәтнрт өңгәр үсинь ахулҗ туслмҗ күргнә.

- Урднь би хам-хоша бәәдг регионд парикмахерар көдлҗ йовлав, болв хөөннь хәрҗ ирв. Мини эк олн җилдән социальн халхд көдлҗ йовла, тегәд би ода кергинь цааранднь күцәҗ йовнав. Сул цагтан медәтнрт туслмҗан күргҗ, эднд ке-сәәхн бәәдл кенәв. Мини эрдм әмтнд керглгдснд би байрта бәәнәв. Сәәхн кевәр үсән ахулҗ парикмахерт одхд баһ биш мөңгн кергтә, зәрм медәтнр тиим арһ уга болна. Тегәд бидн медәтнрт гертнь одад, теднә сурврар олн зүсн туслмҗ күргнәвидн, – гиҗ Елена Паукова келнә.
Социальн көдләчнр эднд килмҗән тусхаҗ «Мобильная парикмахерская» гидг туслмҗ бүрдәснд ик ханлтта бәәнә. Нег үлү ода һаза һаң халун болҗах цагла ах үйин улст гертәсн һархд әәмшгтә. Күүкд улс эднд ирәд, ке-сәәхн бәәдл тогтаснь медәтнрт ик байр үүдәҗ омг өгнә.

ДООҖАН Наталья