Сурһульд белдхд дөң болый

12-08-2023, 09:50 | Общество

Җил болһн сурһулин җилин өмн өргнд «Сурһульд белдхд дөң болый» гидг Цугәрәсән буйнч седклин керг-үүлдвр болна. Таңһчин райодар үүлддг әмтнә социальн теткврин комплексн төвмүд терүг давуллһнд орлцна. Эн кергин йовудт әмтн күргсн демәр олн үртә болн баһ тетквртә, җирһлин күнд таалд туссн өрк-бүлмүдин бичкдүдин төлә сурһульднь кергтә хувц-хунр, канцелярск эд-тавр хулдҗ авгдна.

Көтчнрә районд бәәдг арһлач Эрнҗәнә Вера эн буйнч седклин кергт җил болһн орлцҗ, олн үр асрҗадг өрк-бүлмүдт дөңгән күргнә. «Күн болһн эн кергт орлцҗ, бичкдүдт кергтә тоот хулдҗ авч эс гиҗ демән күргҗ цаһан седкләсн орлцх зөвтә гиҗ санҗанав. Олна дөңгәр ямаран чигн керг күцдг», – гиҗ арһлач нег һазра улст дуудвр кев.

ДООҖАН Наталья