Бат ясвринь бүрткв

15-08-2023, 09:00 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Элстин лицейд одҗ бат ясврин йовудыг бүрткв. Көдлмш цаг болзгтан күцәгдҗәнә. Һаха сарин 1 күртл лицей өңгән сольҗ сурһульчнран тосхмн. Терүнәс нань таңһчин талдан сурһулин бүрдәцст бат ясвр бас төгсх зөвтә.

Тер мет Бату Сергеевич объектд көдлҗәдг тосхачнриг сән Өдрләнь йөрәв. Таңһчин иргнмүдин төлә шин гермүд тосхгдҗ, сән кец-таал тогтагдҗахиг темдглв.
Сән аштаһар көдлҗ, таңһчин делгрлтин төлә хамдан тәвцән орулҗ үүлдхвидн, гиҗ Хаска Бату ашлв.

ОЛЬДАН Цаһан