Эрдм шүүҗ авхд дөң болв

15-08-2023, 09:05 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн Луганск Улсин Республикин Толһачин үүл дааҗадг Леонид Пасечник мана хойр таңһч хоорнд батлсн нөкцлтин бооцана медлд ЛНР-ин Антрацитовск района бичкдүд Ока Городовиковин нертә хазгудын кадетск корпусин улд амрсна тускар бидн урднь зәңглсн биләвидн. Һурвн селгәһәр үүлдсн лагерьт Луганскас ирсн күүкд-көвүд зуни амрлһна кемиг сергмҗтәһәр болн тустаһар давулв гиҗ келх кергтә. Бичкдүдин төлә олн зүсн керг-үүлдвр, марһан, харһлт бүрдәгдв, эдн хотл Элст балһснд ирҗ хальмг улсин сойлла, тууҗла таньлдв.

Городовиковск района әмтиг көдлмшәр тетклһнә цергллтин һардач Борис Кавкишевин келсәр, эдн ЛНР-ин бичкдүдин төлә бас соньн керг-үүлдврмүд давулв. Тиигәд, «Лабиринт выбора» гидг наадын йовудт күүкдкөвүдт тааста эрдм шүүҗ авлһнд дөң күрггдв. Цергллтин мергҗлтнр күүкдкөвүдт ямаран эрдм таасгдҗахин, иргчдән эдн ямаран халхар үүлдхәр зуралҗахин тускар медҗ авв.
- Бидн эднд олн-зүсн эрдмсин тускар келҗ өгәд, ямр нег халхд көдлхин төлә ямаран авг-бәрц керглгдҗәхиг цәәлһҗ өгвидн. Керг-үүлдврин йовудт күүкд-көвүд соньн шин медрл хоршаҗ, олн зүсн сурвр өгч, нааднд шунмһаһар орлцв. Эдн һурвн баг тогтаһад, олн зүсн даалһвр күцәв, зәрмснь иргчдән ямаран эрдм шүүҗ авхан медв. Келхд, күүкд-көвүд нурһлҗ цергә халхин эрдмәр соньмсҗахнь медгдв, тегәд бидн эднд кесг соньн эрдм бәәхин, әмтнд туста болн дөң күргдг халхар үүлдҗ болхин тускар келҗ өгвидн. Тегәд кесгнь эн керг-үүлдврин йовудт эмчин, багшин, җолачин эрдмин дүр үзүлҗ, эн эрдмәр соньмсв. Эн керг-үүлдвр күүкдкөвүдт йир таасгдв, наадн эднд туста болсиг темдглв, – гиҗ цергллтин ах инспектор Ольга Ямпилова келв.
Ольга Анатольевнан темдглсәр, эдн района сурһульчнрт эрдм шүүҗ авхд туслдг керг-үүлдврмүд давулна. 9-ч болн 11-ч классмудт сурчадг сурһульчнрт иим харһлтс кергтә, юңгад гихлә чик шиидвр кеҗ, тааста эрдм шүүҗ авлһн энтн ик чинр зүүнә. Тегәд иим керг-үүлдврмүд давуллһна туст байн дамшлт хоршасн учрар Луганск Улсин Республикас ирсн бичкдүдт эн харһлт соньн болснь лавта.
Городовиковск балһснд амрхар ирсн бичкдүдин төлә олн зүсн керг-үүлдврмүд бүрдәгдв, эдн өдр болһн гилтә марһаст орлцв, билг-эрдмән үзүлв, Элстүр зуульчлһнд одв. Района әмтиг көдлмшәр тетклһнә цергллтин седвәрәр эднә төлә хойр керг-үүлдвр болв. Тиигәд, «Урчнрин балһсн» гидг керг-үүлдвр бас бичкдүдт таасгдв. Бичкдүдин үүдәлтин Герин багш Галина Коноваленко коррекционн интернатын күүкд-көвүдлә шаврар бортха кев. Бәәрн арһлачнр Ирина болн Роман Волковихн болхла гипсәр олн зүсн кегдлмүд кедгиг дасхв. Бичкдүд бийснь кесн хәәрцгиг кеерүләд, тааста зург зурв. Харһлтын йовудт бичкдүд хальмг улсин авъясмудын болн авг-бәрцин тускар медҗ авв.
- Хальмг авъясар бидн күүкд-көвүдиг тооһад, күн болһнд белг бәрүлҗ өгвидн. Бичкдүд эврән кесн кегдлмүд бийдән үлдәсн деерән арһлачнр эднд гипсәр кесн бичкн бурхд белглв. Мана харһлтс үр-иньгин таалд давв, күүкд-көвүд мана таңһчур дәкәд эрк биш ирхәр бәәхән медүлв. Давсн зуни амрлһна кем эднд мартгдшго гиҗ темдглв. Цаг зуур эдн дән-даҗг болҗахиг мартад, сергмҗтәһәр амрад, эрүл-мендән батрулснь эднд ик байр үүдәв, – гиҗ Борис Бакланович келв.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: тааста эрдм шүүҗ авлһна керг-үүлдвр болҗах кем