Бурятин малчнрла таньлдхар

15-08-2023, 09:10 | Общество

Хальмг Таңһчин делегац Бурятин Республикд одв. Энүг таңһчин селәнә эдлахун министрин дарук Николай Абушинов һардв.

Хальмгин элчнр Бурятин Мухоршибирск болн Бичурск райодт йовҗ, тенд хальмг тохма бод мал өсклһнә көдлмшлә таньлдв.
Тодлхас, эн җилин үвләр Бурять Республикин делегац мана таңһчд ирсн билә. Энүнә ханьд селәнә эдл-ахун көдләчнр, номтнр орв. Бурятин Залврин ахлачин дарук Галсан Дареев делегациг һардҗ ирсмн.

КАРСАНА Евгения