Хальмгин Шаҗн Лам Моңһлд одв

15-08-2023, 09:35 | Общество

Моңһлын Хамбо ламин үрврәр Хальмгин Шаҗн Лам гевш Тендзин Чойдак Моңһлд одв. Тенд Шаҗн Лам Анжа гелңглә хамдан сойлын болн бурхн-шаҗна ик байрт орлцв. Хальмгин Шаҗн Лам Моңһлын улсиг иим ик сәәхн байрла, шаҗна болн сойлын ниицлт бүрдәсн ик наадмла йөрәһәд, Моңһлын «Гандантэгчэнлин» хурлд Бурхн Багшин дүр кевлгдсн көшә залҗ белглв.

Моңһлд һаха сарин 5-6-д Моңһлын Хой долоон худаг бәәрнд болсн «Даншиг наадам - Хурээ цам» наадмд Хальмгин Шаҗн Лам гевш Тендзин Чойдак болн Анҗа гелң орлцсна тускар Хальмгин Төв хурлын барин цергллт зәңглҗәнә. «Хурээ цам» ик сәәхн йосрхлар наадм эклв. Деедс олн бурхд эн нарта орчлңд бәәхинь үзүллһн эн ик чинртә үүлдврин һоллгчнь болна. Дәкәд болхла му саната тоотас әмтиг харсч авлһн бас ик чинртә болҗахинь эннь медүлнә. Шаҗна эн керг-үүлдврт кегдҗәх эргц болн көндрлһн болһн эврә гүн чинртә. Цуг моңһлмудт хамгин хәәртә Ваджрапани (Очр вани) бурхнд зальврҗ, мөргүлд орлцлһна тусинь цуглрсн улс йир сәәнәр меднә. Сән авъяс болсн шаҗна үүлдвр йириндән олн улсиг цуглулна.
Шаҗна йосрхлд орлцад, урмд авч, ни-негн бәәхән цугтан меднә. Гүн номта гелңгүд болн хувргуд шаҗна төрәр ик күүндвр кев. Шаҗна үүлдврлә зергднь улсин нәр-наадн болв. Бөк бәрлдәнд, саадгар халһнд, мөрнә урлданд олн күн орлцҗ эв-дован үзүлв. Келн-улсин авъясмудыг мартуллго, олн-әмтиг, тер дотр баһчудыг терүнд орлцулх күслтәһәр иим керг-үүлдвр күцәгднә. Дәкәд болхла бүрдәһәчнрин тоолврар, наадм моңһл улсин өвәрц тоотыг үзхәр ирдг улсин тооһинь икдүлх төр бас тәвҗәнә.

УШКАНА Сувсн