Сойл «Элстин асхд»

15-08-2023, 09:40 | Общество

Хальмгин хотл балһснд микрорайодын байр келһн сән авъяст тохрсн бәәнә. «Элстин асхд» гидг нертәһәр ода эн байрмуд эклсн бәәнә. Багшин болн сурһмҗлачин җилд нерәдҗ керг-үүлдвр бүрдәгдҗәнә. Давсн долан хонгин чилгчәр эн байр негдгч микрорайонд болв.

«Элстин асхнд» орлцхар ирсн әмтн концерт хәләв. Эн районд бәәдг педагогическ күч-көлснә ветеранмудыг тевчлһнд цугтан орлцв. Сурһуль-сурһмҗ авсн әмтн күүкд-көвүдт сурһмҗ өгнә гисн ямаран амр биш көдлмш болҗахинь дәкн нег медҗ авв. Нертә багшнрин һардврт эднә үрд, кесгиннь ачнр-зеенр медрлин хаалһд орҗана. Үйнр хоорндк залһлданд багшнрин керг-үүлдвр ямаран ик чинртәһинь үнлҗ, күндллһән цугтан медүлв. Иргч үйнрт сурһмҗ өгч, җирһлин хаалһд орулдг багшнриг болн сурһмҗлачнриг Элстин һардвр болн депутатнр йөрәһәд, Күндллһнә һашгудар болн белгүдәр тедниг ачлв. Хотл балһсна негдгч микрорайонд бәәдг бүрдәцсин элчнр чигн йөрәлин үгмүд келв. Бичкдүдин 10-ч болн 16-ч тойгта садмудын сурһмҗлачнр хальмг болн орс келәр йөрәлән келҗ, сәәхн эн байриг микрорайона цуг әмтнлә хувалцҗахан медүлв.
Кесг әмтн олн-зүсн марһанд орлцҗ, медрлән үзүлв, эв-дован һарһҗ дөрлдв. Йосндан сергмҗтә кевәр шууглдҗ амрв. Саадгар хадг мастер-класст орлцад, зәрмнь өвкнрин кезәнк эрдмлә таньлдв.
Иигәд олн зүсн наадна дөңгәр мартгдсн тоот шинәс сергәгдҗәхнь сән йовдл болҗана. Мана өвкнр юнгад ухаһарн болн цецн тоолврарн нер һарч йовсм гихлә, тедн цугтан нәрн шинҗиг бичкнәсн авн меддг бәәсмн. Тер учрар эсвин туст, шатр наадлһнд манахс даңгин түрүлдг бәәсмн. Эн асхн нәрн шинҗин туск цәәлһвр өггдҗәсн һазрт медәтә улсла хамдан баһчуд оларн хурснь йир сән болв. Тод үзг дасх улс чигн олдв. Урн һарта әмтн наадһас кеҗәсн бәәрнд цуглрв. Тиигәд күн болһн бийдән тааста нег керг олад, сән кевәр амрв. «Элстин асхд» гидг иим байр цуг микрорайодар болхмн. Тиигәд хотл балһсна нег бәәрнд хамцу бәәх әмтн ик-бичкн уга цуглрҗ, уудьвран һарһад, сергмҗтәһәр амрв. Зунын халун асхн шидр номһрад, Элстин сувсрсн сө балһснд буутл сәәхн талвңдан цуглрҗ серүцнә гисн ямаран сән болдг...

ҖИРҺЛИН Кермн