Росгвардин цергчнриг дөңнҗ

17-08-2023, 09:05 | Общество

Шидр региона Толһач таңһчин Росгвардин һардач Настина Нарнла харһҗ күүндв.

Харһлтын йовудт кесг төр босхгдв. Өдгә амр биш цагт Росгвардин цергчнрин күцәҗәх кергт онц оньг өггдв. Цергә даалһвр болн туурмҗ эн хойр тоот мел эднә көдлмшлә ирлцнә.
Төрскнәннь төлә әмән әрвлго церглҗәдг росгвардейцнрт эврәннь талас бидн дөң-тусан даңгин күргхәр белн бәәнәвидн, гиҗ таңһчин Толһач Хаска Бату онц темдглсн болдг.

ОЛЬДАН Цаһан