Яшалтад урєсн альмн йир імтіхн

15-03-2019, 18:11 | Таңһчин зәңгс » Селәнә эдл-аху

Март сарин 14-д Яшалтан района толєач Сергей Точка эндрк ґдрин хурц тґрмўд яєљ хаєлгдљахин болн хґґтк делгрлтин тускар тодрхаєар келљ ґгв.
Ґнчн бичкдўдин тґлі Яшалтад 3 гер тосхгдла, энд 6 ґрк-бўл шин бўўрін йґріх біісмн. Болв тосхлтын кемљін кесг холванд ґґдлўлгдсмн. Тосхлтын подрядчикиг тањєчин тосхлтын министерств эврін шўўљ авсмн. Яшалтан район болхла зуг єазрин участкуд йилєљ ґгсмн, объектиг электрокўчір болн газар тетксмн.Олн улсиг, ґнчн баєчудыг меклсн тиим йовдл уурулхин тґлі олна организацсин, тер тоод ОНФ-н района іњгин бўртклєиг чањєах кергті гиљ толєач Сергей Точка темдглв.
Цааранднь Маныческ селіні электролинийс хуучрсна, тегід эдн бііцин прибормуд олзлљ чадљахшв гиљ біірн кўн бичв, трансформатормуд чигн эдлвріс єарна гиљ зіњглв.
-Тиим тґриг би меднів, иим линийс шинрўллєні кґдлмшиг Яшалтан районд ґргір кўціљіні. Давсн љилд линийсин шинрўллєн Октябрьск посёлкд болн Яшалтад кўцігдлі, шин бахн болн линий татгдла, тер мет Березовский, Ульяновкд болн нань чигн селідт тиим кґдлмш кўцігдлі, гиљ Сергей Викторович заав.
Тер мет Октябрьский селінд уульнцд шам уга гиљ імтн «Ил микрофона» харєлтд сурвран илгів.
-Эн кергт 200 мињєн арслњ кергті гиљ бидн селіні СМО-н ахлачин дарукла кўўндлівидн. 2019 љилд 100 мињєн арслњ єарєгдљана. Талдан мґњгинь чигн олљ авнавидн. Дікід эн селінд дііні баатрмудын бумб шинрўлгдх зґвті гиљ Сергей Викторович темдглв. Талдан селідір, тер тоод Яшалтад болн Соленое, Березовский болн Эсто-Алтай селідт эн кґдлмш бас кегдх.
Хаалє тосхлєна халхар бас кесг неквр ирв, тер тоод Эсто-Алтай селіні Карл Марксин уульнцд хаалє уга. Энд нўкд яслєна кґдлмш кегдлі, талдан селідір, цааранднь чигн кегдхинь Сергей Точка келв.
-Мана района «work out» гидг дамшлє кехин тґлі спортын талвњ тосхгдхий гиљ уйн наста спортсменмўд района толєачас сурв.
- Тиим талвњ эрк биш тосхгдад бііх. Хамгин тўрўнд бидн Октябрьский поселкин сурєульчнрт дґњ болх зґвтівидн, яєад гихлі эдн района болн тањєчин марєанд диилвр бірні, талдан селідт чигн тиим талвњ эрк биш тосхнавидн, баєчудыг спортар эрк биш соньмсулх кергті, гиљ Сергей Викторович онц темдглв. Бає Тугтна футболистнр, Эсто-Алтайин самбистнр сурєульчнрин марєаст бас йилєрні, эднд бидн дґњ болх зґвтівидн, тиим арє маднд бііні. Ут турштан эн љил 4 талвњ эдлврт орулх зґвтівидн. Мана района уйн наста спортсменмўд дартсар чигн йилєрв, эн спортыг бидн цааранднь чигн делгрўлхвидн.
«Лесная сказка» лагерин тускар бас кўўндвр єарв. Лагерин гермўдин орань хуучрљ оч, єурвн љилдін лагерь кґдлљіхш. Эн тґрір Сергей Викторович тањєчин Толєач Алексей Орловла кўўндв. Ясврин тґлі кергті 18 сай арслњ эн љил ґггдхлі, цуг кґдлмш дуусгдад лагерь секгдх.
Яшалтад Пэрні уульнцар хаалє хуучрљ оч, энд кесг нўкн єарад бііљ гиљ імтн бичв. Эн љил тер уульнцд шин хаалє тосхгдх, Октябрьский селін кўртл чигн шин хаалє татгдх. Цуг эн кґдлмшиг района хаалєин участк кўціхмн, кергті цуг техник эднд бііні.
Імтнд єазрин пай ґгсн тґрір бас сурвр єарв, болв тернь онц эзні єазр, терўні ўн цаг ирвіс ґсід бііні. Тер мет ода мал идшлдг єазриг тіріні єазрт хўврўлхір бііні, болв эн тґриг район чигн орлцљ хаєлх зґвті гиљ района толєач темдглв.
Яшалтад колбасн цех секлєні тускар чигн кўўндвр єарв, болв инвестормуд эн тґрір соньмсхла, энўг хаєлљ болхмн. Тер мет біірн арєлачнр імтіхн альм бас хулдхар бііні, Элстд шишлњ лавк 1-ч микрорайонд секхір зуралљана.
Районд капитальн ясвр Соленовск болн Эсто-Алтайин школмудт кўцігдв. Березовский болн Красный Партизан селідт шин школмуд тосхх кергті, яєад гихлі гермўднь хуучрв. Бає Тугтн селінд шин спортзал тосхгдх.
Мал бордлєна тґрір бас сурвр ґгснд, ода деерін махн кимд болљана гисн хірў ґггдв.

ТЎРВІН Єуна