Санлын керг-ўўлдвр Хулхтад болхмн

30-04-2019, 11:38 | Таңһчин зәңгс » Эдн Төрскән харсла

Мґрн сарин 23-д правительствин Герин конференц-залд «Диилвр» гидг бўрдімљин комитетин дарани сўўр болв. Энўні кґдлмшт тањєчин правительствин Ахлачин ўўлиг дааљах Юрий Зайцев, тањєчин Толєачин ўўлиг дааєачин администрацин єардачин дарук Кирилл Попов орлцв, сўўриг тањєчин правительствин Ахлачин дарукин ўўлиг дааљах Боова Бадмаев єардв.
- Удл уга бидн Тґрскін харсгч Алдр діінд ончта диилвр бірсні 74 љилин ґґниг темдглхвидн. Энўні белдврин тускар бидн одахн болсн урдк сўўрт келлівидн. Болв ода невчк тодрха кўўндвр болх, яєад гихлі Диилврин ґґнин ґдр ґґрдід йовна. Ода болхла би тањєчин правительствин Ахлачин ўўлиг дааљах Юрий Зайцевд ўг ґгчінів. Юрий Викторович иим цґґкн ўг келв: «Райодын єардачнрла би ґргн сўўр байрин ґдрмўдин хґґн кехір седљінів, эдні экономикин, социальн біідл-љирєлин єол тґрір кўўндвр кенів, тиим кевір райодт кўціх тодрха кергўдин тускар улм сіінір медхір седљінів. Хамгин хурц тґрмўдлі таньлдхв гиљ санљанав.
Хґґннь райодар йовад, райодын делгрлтин, иргчин тускар кўўндвр тогтанав. Хамцу кевір кґдлљ сін ашт кўрх зґвтівидн, мана нґкцлт сін ашта болтха», - гиљ эн заав.
Мана тањєчд Диилврин 74 љилин ґґниг темдгллєні керг-ўўлдврин календарн зурад 100 єар керг-ўўлдвр орулгдсн бііні, гиљ ахр тооцандан тањєчин сойлын министрин дарук Николай Санджиев келв. Май сарин 6-д Хулхт селінд 28-ч Іірмин мемориалд тодлврин митинг болхмн. Тер мет авъяст тохрсар май сарин 9-д Элстд Мґњк єалын мемориалд гўрмр цецгўд тівхмн. Асхлад Диилврин талвњд концерт бўрдігдх гиљ эн темдглв. Цуг керг-ўўлдвр темдглсн зурала ирлцітієір болхмн, тегід райодт болн Элстд белдврин кґдлмш дигті-даратаєар кўцігдљіні гиљ сойлын министрин ўўлиг цаг зуур дааљах Хонгр Эльбиков заав.
Тер мет Элстд болх керг-ўўлдврин тускар балєсна администрацин ахлачин дарук Денис Ишкеев ціілєљ ґгв. Хотл балєснд бііх бумбсиг шинрўллєні кґдлмш кўцігдв гиљ эн темдглв.
Яшкулин района Хулхт селінд эн ґдр бас љил болєн тодлврин ик керг-ўўлдвр болна. Эн љил Іідрхніс 250 кўн ирх гиљ кўлігдљіні, Іідрхні областин губернатор бас ирх седклін медўлв. Тер мет Элстіс, тањєчин талдан райодас олна организацсин болн баєчудын кесг элчнр ирх. Хулхтад болх Диилврин ґдрин ґґнин керг-ўўлдврин туск сурврмудт Яшкулин района толєач Тельман Хаглышев хірў ґгв. Эн керг-ўўлдвр бўрділєнд талдан райодын элчнр чигн дґњ болх гиљ сўўрт келгдв. Тањєчд Майин нег шинин байрин ґдриг темдгллєні туск соњсхвриг тањєчин правительствин аппаратын єардачин ўўлиг дааљах Андрей Шильников кев.

ТЎРВІН Єуна