«Багшин гер» ґлзіті болтха!

05-09-2019, 10:13 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Ґцклдўр Элстд 86 патьрта «Багшин гер» гидг гер-бўўрин комплекс байрин біідлд секгдв. Эн комплекс єурвн геріс тогтна, гер болєн єурвн давхр. 2017 љилд балєсна 4-ч микрорайонд эн комплексин тосхлт эклсн билі. Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин кґдлічнрин профсоюзн организацин шиидврір бўрдігдсн кооператив эн гер тосхх седвір татсмн. Хальмг Тањєчин правительств ґњгір энд єазр йилєљ ґгсн билі. Темдглхіс, сурєуль-эрдмин кґдлічнрин иим кооперативн гер зуг єурвн регионд тосхгдсн бііні. Эннь, Москва, Воронеж болн Элст балєсдт.
Тањєчин школмудт, бичкдўдин садмудт, КалмГУ-д кґдлљіх улс хойр љил хооран эн кооперативин ханьд орад, герин тосхлтд мґњгін орулсмн. Сурєуль-эрдмин болн номин кґдлічнрин профсоюзн рескомин ахлач Антонина Коокуеван келсір, сўл цагт зірм улс тосхлєна компаньст меклгдід, гер-бўўр уга ўлддг йовдлмуд учрдг тґлід зірмснь кооперативд орхасн ііљілі. Болв олн зўсн тґрмўд учрв чигн, эн комплекс хойр љилин эргцд тосхгдв. Темдглхіс, энд нег дґрвлљн метр 21 300 арслњ кўрні, тегід 1 хората патьр 940 мињєн арслњ кўрв. «Зірм улс экин сертификатын мґњгиг олзлад, наадк мґњгинь ипотечн кредит авад тосхлтд орлцв. Сурєуль-эрдмин кґдлічнрин љалв бичкн болљахас ишті эннь эднд тааста болв. Кооперативин гешўдіс 60 кўн ипотекір патьран авсн бііні. Хойр хората патьр 1 сай 300 мињєн, єурвн хоратань 1 сай 800 мињєн арслњ кўрв. Эзн болєн гер дотрк кец-таалыг бийнь кељ, биидін таастаєар ахулљ авх»,- гиљ Антонина Ивановна келв.
Сурєуль-эрдмин кґдлічнрин дамшлт ямр кевір љирєлд тохрагдсиг, шин комплекст ямаран патьрмуд тосхгдсиг Хальмг Тањєчин Толєачин ўўлиг дааљадг Бату Хасиков хіліхір ирв. Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министрин ўўлиг дааљадг Николай Манцаев, тањєчин тосхлтын министрин ўўлиг дааљадг Наталья Ошланова, тањєчин єазрин болн ґлг-эдин министр Анджа Тачиев Бату Сергеевичиг дахад, шин патьрмуд хілів. Эн комплекс тосхсн «Строй-инвест» компаня генеральн директор Лариса Куксова цуг тґрмўдір ціілєвр ґгв. Гиичнр Элстин техническ лицейин багш В.Убушаеван хойр ґріті патьр орљ хілів. Вера Николаевна энд ясвр кеєід, орхдан белн бііні. Патьрнь 63 дґрвлљн метр болна. Келхд, патьр болєнд автономн дулаллєна систем бііні.
Хойр болн нег хората патьр хілісні хґґн дікід иим гермўд тосхх, кооперативд орх саната улс біінў гиљ А.Коокуевас Бату Сергеевич сурв. Антонина Ивановнан келсір, ода деерін дікід зун єар кўн эрлєін орулсн бііні. Дікід иим кооператив тосхх санан біів чигн эн љилин июль сарас авн федеральн заканд сольвр орулгдсна ашт иим тґр хаєлхд зірм некврмўд учрсн бііні. «Эн дамшлтыг эрк биш олзлљ кооперативн гер тосхх арє хііх кергті. Эн туст ямаран сўв-селвг бііхиг шинљлід, хґґннь селвлці давулљ, федеральн цутхлњгин дґњгір эн тґриг хаєлх кергті гиљ санљанав. Нег ўлў сурєуль-эрдмин кґдлічнрин дунд иим кооперативд орх саната улс бііні»,- гиљ Бату Сергеевич келв.
Шин патьрмуд хілісні хґґн цуєар герин эргндк єазриг сііхрўлљ энд сін кец-таал тогтаљ, хату десвкрті хаалє болн бичкдўдин площадк тосхлєна тґрір кўўндв. Н.Ошланован келсір, «Іімшг уга болн сін чинрті хаалєс» гидг келн-улсин тґсвд орлцљ, энд хату девскрті хаалє тосхљ болљана. Тер мет келн-улсин тґсвір шин хаалє тосхсн цагт шам углљ тівгдні, імтн йовдг тротуар бас кегдні. Болв терўнд орлцхин тґлі ПСД белдх кергті, тегід ода деерін энд хуучн асфальтн чолу олзлљ хаалє кељ болхмн.
Харєлтын чилгчір Бату Сергеевич «Багшин гер» гидг жилищн кооператив бўрдієід, сурєуль-эрдмин кґдлічнрин тґлі кимд патьрмуд эдлврт оруллєнд тусан кўргсн улст ханлтан ґргв.

Наталья ДАВАЕВА
И.Музраеван цоксн зург