Сергмљтієір амрв

11-09-2019, 11:18 | Таңһчин зәңгс » Сурєуль-эрдм

Август сарин чилгчір тањєчин олн ўрті ґрк-бўлмўдіс арвн тавн кўўкн-кґвўн Сочи балєснд амрхар єарч йовсна тускар бидн урднь зіњглсн билівидн. Хальмг Тањєчин Толєачин ўўлиг дааљадг Бату Хасиков Сочи балєсна мэр Анатолий Пахомовла ўгцсні ашт мана тањєчин бичкдўд тенд арвн ґдртін амрв. Темдглхіс, бичкдўд «Азимут» авиакомпаня самолетар тиигірін болн герўрн ґњгір нисв. Тањєчин правительств билетин мґњгинь даав. Бичкдўд сентябрь сарин 1-д хірљ ирід, мањєдуртнь школдан одв. Бидн олн ўрті эк Елена Мергеновала кўўндід, Анастасия кўўкнь яєљ амрсна тускар соньмсвидн.
- Анастасия мана ууєн ўрн, эн Элст балєсна олн профильті гимназьд 10-ч класст сурна. Эн љил 9-ч класс тґгсієід, шўўврін ґгсн билі, тегід сурєулин љил йир кўнд болв. Зуни амрлєна кемд Хар тењгсин кґвід одљ амрх арє учрсн уга. Генткн зуни амрлєна кем тґгсчіх ґдрмўдт нанд љињнўлід, кўўкнтн Сочи йовх гиљ келхлі, бидн тењкін уга байрлвидн. Настя тўрўн болљ Сочи ўзв, тўрўн болљ самолетар нисв. Тенд Сочи балєснас хол биш біідг Лоо поселкд «Илона» гидг санаторьт эдн біів. Самолетар нисљ ирхлінь мана бичкдўдиг тосад, шишлњ кґлгір санаторьт кўргсн бііљ. Арвн ґдрин туршарт эдні тґлі олн зўсн экскурсь бўрдігдв, сенр болн шимті хот-хоолар тоов. Бичкдўд Хар тењгст ґґмљ, цогц-махмудан батрулв, аква-паркд сергмљтієір амрв, дельфинарийд, океанариумд одв. Сочи балєснд олимпийск объектс Красная Поляна поселк єііхв. Арвн ґдр нег агчм кевті давв, мана кўўкд-кґвўд сіінір амрад ирв,- гиљ Елена Николаевна келв.
Арвн ґдртін амрсн кўўкд-кґвўд хоорндан ўўрлсн деерін талдан регионмудас ирсн бичкдўдлі таньлдв. Зуни кемд Сочи балєснд одхин тґлі дала мґњгн кергті болхнь нуувч биш. Е.Мергенован келсір, нег ўлў олн ўрті ґрк-бўлд єурвн ўрін тиигірін авч йовхд єарута болх билі. Ууєн Настя кўўкнь ґњгір арвн хонгтан амрад, эрўл-мендін батрулљ, тењгст ґґмљ, єііхмљті єазр ўзљ ирснд эдн ик ханлтта бііні.
- Хамгин тўрўнд Бату Сергеевичд зўркни ханлтан ґргід, олн ўрті ґрк-бўлмўдин бичкдўдт иим амрлє бўрдіснд бидн байрлљанавидн. Амрлєнд єарч йовх ґрк-бўлмўдин то-диг тогталєнд дґњгін кўргсн тањєчин олн ўрті ґрк-бўлмўдин нииціні ахлач Наталья Чужаевад, бичкдўдиг дахад йовад, тенд цугтаєинь сіінір хілісн Гиляна Бембиновад бас ханлтан ґргљінів. Тањєчин правительств бичкдўдин хаалєин мґњгинь дааснд бидн байрлљ, олн ўрті ґрк-бўлмўдт ик оньг тусхасиг темдглх кергті. Зуни амрлєна сўл ґдрмўдиг мана бичкдўд Сочи балєснд давулсан кезі чигн мартшго гиљ сангдна. Эдн сурєулян сіінір сурад, тґрскн єазр-усндан ґлзіті сін ўрд болљ ґстхі,- гиљ олн ўрті эк-эцкнрин нерн дееріс Елена Николаевна ханв.

Наталья ДАВАЕВА
ЗУРГТ: Сочи балєснд амрсн бичкдўд