• Áþäæåòíûå ñðåäñòâà - ïîä êîíòðîëü

  Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ôóíêöèåé êàæäîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Îðãàíèçàöèÿ äåéñòâåííîãî êàçíà÷åéñêîãî êîíòðîëÿ çà çàêîííîñòüþ è ýôôåêòèâíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ðàñïîðÿæåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

  • 18-04-2018, 09:20
 • Íåäåëÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

  Ñáåðáàíê ñòàë ãåíåðàëüíûì ïàðòíåðîì IV Âñåðîññèéñêîé íåäåëè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè (ÍÔÃ) äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 22 àïðåëÿ.
   ðàìêàõ ÍÔÃ-2018 ãðóïïà Ñáåðáàíê ïðè ó÷àñòèè Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ÍÀÔÈ è îíëàéí-øêîëû "Ôîêñôîðä" ïðîâåäåò Âñåðîññèéñêîå òåñòèðîâàíèå øêîëüíèêîâ íà ñàéòå íåäåëÿôèíàíñîâ.ðô è ïðåäëîæèò äåòÿì ïî èòîãàì ïðîñëóøàòü âåáèíàð ïî áàíêîâñêèì òåìàì. Ñîòðóäíèêè Ñáåðáàíêà ïîñåòÿò øêîëû, äåòñêèå äîìà è âóçû ñ ëåêöèÿìè è èãðàìè ïî ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïî âñåé ñòðàíå.

  • 18-04-2018, 09:19
 • ²ìòí³ šèðºëèã ÿñðóëëºí - ºîë ê¢ñë

  ¥öêëä¢ð, àïðåëü ñàðèí 16-ä Ýëñòä àðºëà÷íðèí "Òåððèòîðèÿ áèçíåñà - òåððèòîðèÿ æèçíè" ãèäã Öóã³ð³ñ³í ôîðóì áîëâ. Ôîðóìèí ê´äëìøò òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ îðëöâ. Òåð¢í³ êåìš³íä "Áèçíåñ - óñïåõ" ãèäã ì´ð³í ò´ë³ Õàëüìã Òàœº÷èí àðºëà÷íðèí ìàðºàí áîëâ. Ýíä Ýëñòèí áîëí Öåëèíí ðàéîíà àðºëà÷íð ýâð³ííü ò´ñâñèí òóñêàð òîäðõàºàð êåëš ´ãâ.

  • 17-04-2018, 09:09
 • Äèàëîã âëàñòè è áèçíåñà - çàëîã ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

  Â÷åðà èòîãè ðàáîòû çà 2017 ãîä â ðàìêàõ ðàñøèðåííîé êîëëåãèè ïðè ó÷àñòèè Ãëàâû Êàëìûêèè Àëåêñåÿ Îðëîâà, ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå êàëìûöêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîäâåëî ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è òîðãîâëè ÐÊ.

  • 04-04-2018, 10:10
 • "Áèçíåñ-Óñïåõ" â Êàëìûêèè

  17 àïðåëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå "Îéðàò-Àðåíà" ïðîéä¸ò ôîðóì "Òåððèòîðèÿ áèçíåñà - òåððèòîðèÿ æèçíè".
  Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ ìåðîïðèÿòèÿ, ôîðóì - ïëîùàäêà äëÿ äèàëîãà áèçíåñà è âëàñòè, ãäå ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà ñìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïðîåêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè èíèöèàòèâàìè.

  • 03-04-2018, 09:21
 • Ìîæíî îáìåíÿòü "ìåëî÷ü"

  Пî èíèöèàòèâå Áàíêà Ðîññèè â Êàëìûêèè ïðîâîäÿò àêöèþ "Äåíü ïðè¸ìà ìîíåòû îò íàñåëåíèÿ". Æèòåëè ìîãóò îáìåíÿòü ìîíåòû íà áàíêíîòû â îïåðàöèîííûõ îôèñàõ áàíêîâ ã.Ýëèñòû.

  • 24-03-2018, 09:59
 • ËÏÕ - ãëàâíûé èñòî÷íèê äîõîäîâ ñåëÿí

   2017 ãîäó àâòîð â öåëÿõ èññëåäîâàíèÿ ïîòåíöèàëà õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ, âîçìîæíîñòè ñåëÿí âåñòè ëè÷íûå ïîäâîðüÿ, èõ ó÷àñòèÿ â ïðåîáðàçîâàíèè ñåëüñêîé æèçíè ïðîâåëà ìàññîâûé àíêåòíûé îïðîñ â ñåëàõ Êàëìûêèè.  àíêåòèðîâàíèè ó÷àñòâîâàëè æèòåëè ÑÌÎ (54,6 % îò âûáîðêè) è ðàéöåíòðîâ (45,4 %), â òîì ÷èñëå ìóæ÷èíû - 51,6 %, æåíùèíû - 48,4 %. Áîëüøèíñòâî ñîñòàâëÿëè êàëìûêè - 77,2 %, ðóññêèå - 15 %, ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï - 7,8 %.

  • 21-03-2018, 08:56
 • Íîâàÿ óãðîçà ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó

  Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðîñòîâñêîé, Âîëãîãðàäñêîé è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòÿì è Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ ñîîáùàåò î âûÿâëåíèè îïàñíîãî êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ - êîðè÷íåâî-ìðàìîðíîãî êëîïà áëèç ã. Ñî÷è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

  • 21-03-2018, 08:52