Больницсиг оборудованяр теткв

16-10-2019, 09:37 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна халхд негдсн зіњгллєні систем тогталєна тґлі мана тањєчд шишлњ тґсв кўцігдљіні. Региональн тґсв мана орн-нутгт батлгдсн ирлцњгў программин медлд ўўлдљіні. Одахн эн тґсвір мана тањєчин эмнлєні учрежденьс шишлњ оборудованяр теткгдв. Райодт ўўлддг эмчнрин амбулаторьмуд, ФАП-муд, тањєчин эмнлєні учрежденьсин функциональн шинљллтин іњгўд, клинико-диагностическ лабораторьмуд болн «Балєсна поликлиник» гидг шањєа учреждень телекоммуникационн оборудовань авв.
Эн тґсвір тањєчин эмнлєні учрежденьст болн райодын больницст эмчнрин кґдлмшч ормин, серверн болн негдсн систем тогталєна комплексн программин оборудовань йилєгдв. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министрин негдгч дарук Галина Динкиева медицинск учрежденьсин элчнрт оборудованя документс бірўлљ ґгв.
- Мана тањєчин эмнлєні учрежденьс негдсн системд ўўлдљ, пациентнрт дґњ кўргхин тґлі хоорндан бат залєлда бірхин, электронн медицинск карт тогтахин тґлі эн оборудовань керглгдх. Нег ўлў хол селідт біідг фельдшерск-акушерск пунктс болн эмчнрин амбулаторьмуд тањєчин эмнлєні учрежденьсла нег системд ўўлдхнь імтнд тўргн дґњ кўрглєнд туслх,- гиљ дааврта єардач келв.
Октябрьск района больницин ах эмч Виктор Эльдяев оборудовань авсн эмнлєні учрежденьсин кґдлічнрин нерн дееріс министерствд ханлтан ґргв. «Эндр мана ФАП-муд, эмчнрин офисмуд ґдгі цага оборудованяр теткгдв. Ода бидн гемті улст дарунь диагностическ шинљллт кељ, тањєчин учрежденьсин специалистнрин консультац авч чадхвидн, электронн эв-арєар документсін олзлхвидн»,- гиљ эн темдглв.
Тањєчин эмнлєні учрежденьсиг ґдгі цага оборудованяр тетклєні керг-ўўлдвр цааранднь чигн кўцігдхмн. Темдглхіс, мана больницс сўл дікљ 2011 љилд кґдлмшч ормин оборудовань авсн билі.

Мана зіњгч